Архив

Месяц: Апрель 2020

Ховалыгның ховар оглу – композитор Илья Мохов

Улуг-Хем кожууннуң эң сураглыг болгаш талантылыг композиторларының бирээзи Илья Алексеевич Моховтуң ырылары элээн каш салгалдарның сагыш-сеткилин магададып чоруур. Ооң аялгаларында Шагаан-Арыгның онзагай аяны сиңген. Илья Мохов – Тыва Республиканың культуразының…

Баштайгы аштырыышкыны

1942 чылдың апрель 20-де Москва дээш тулчуушкун доо­зулган. Ол 1941 чылдың сентябрь 30-де эгелээн турган. Совет шериглер дайзынга шыңгыы согугну бергеш, Мос­квадан 80-250 км. ырадыр сывыртаан. Мос­ква биле Тула областы,…

«Четтирдивис, эмчилер!»

Республиканың чаа терапия эмнелгезинде коронавирустан кижилер эмнээринге белеткээн 229 оруннуг госпитальга микроавтобус «Соболь» болгаш «Лада Веста» машинаны апрель 16-да  «Чаңгыс демниг Россия»  партиязының  кежигүннери Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол, Дээди Хурал даргазы Каң-оол Даваа база…

Аяс Хунай-оол Тываның Тудуг яамызын удуртур

Чаа сайыттың допчу-намдарындан алырга, Красноярскиниң политехниктиг  институдунуң Кызылда салбырын 1995 чылда доос­кан. Тываның күрүне университединге тудугжу мергежили-биле башкылап турган. 2000 чылдан тура Санкт-Петербургтуң Архи­тек­­тура-Тудуг уни­вер­ситединиң ас­пи­­ра­н­ту­разынга­ өөрен­ген. 2011 чылга чедир «Бывтмашсервис» МУП…

Пасха байырлалының утказы

Пасха деп сөс «шилчий бээр» дээни ол. Христианнарга ол дээрге өлүмден чуртталгаже шилчиири дээ­ни ол, чүге дизе бо хүнде Иисус Христостуң дирилгенин сактып турар. 2020 чыл бурунгаар кижи­лерниң камгалалы дээш…

Чурттуӊ бюджет чидирии 150 триллион тугрик чедип турар

Эрткен чылдыӊ декабрь айныӊ тѳнчүзүнде КУР-нуӊ Ухань хоорайга тывылган коронавирус деп хам­чыктыг аарыг бо хүннерде делегейниӊ бүгү чурттарында дыргыны-биле тарап, хүннүӊ-не муӊ-муӊ кижилер ук халдавыр аарыгга таваржып, аараан­ кижиниӊ ниити…

Бүгү талалыг эртемден

 Полина Сергеевна Серенниң мугур харлаанынга Тыва филология эртеминде ат-сураглыг, салым-чаяанныг, амыдырал-чуртталгазы эртем-биле сырый холбаалыглар эвээш эвес. Оларның бирээ­зинге филология эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ чанында Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг…

Бо неделяның маадыры — Игорь Калугин (Красноярск край)

Тыва Чазактың Баштыңы социал четкиге Красноярск крайда Субурган үрээн деп медээге бодунуң туружун илередип, вандал чорукту соксаткан Сухая суурда ажылдап турар тудугжу Игорь Калугинге тыва чоннуң өмүнээзинден байыр чедирип, четтиргенин дамчыткан. Ол-ла болган херекке хамаарыштыр Калмыкияның…

Бо неделяның мөзү чок билдинмес «маадыры»

Национал парк иштинге Улуг-Хемче богун төпкен кижи амдыызында билдинмейн турар чолаачы болуп турар. Чылдың-на час кээрге, «Совет Тываның 5 чыл» стадионнуң ногаан шывыындан харны аштаарга, кара резин тогланчылар сывыртына бээр, ындыг хирлиг харны хоорай…

Тывада аарыг кижи саны катап 8 апарган

«Тываны долузу-биле дуг­лап шыдавас бис, тывалар бер­гедей бергеш, дөмей-ле чуртунче чанып кээр» — деп, чугаалап турганым олчаан болду. Апрель 13-те Москвадан Кызылче келген 79 кижиниң аразында ийи аарыг иешкилер келген. Оларның-биле чораан кижи бүрүзү база аарып болур, ынчангаш…
Меню