Архив

Месяц: Апрель 2020

Вирус 15 хонук болгаш-ла, өскерлип турар

Красноярск хоорайның чурттакчызы Борис Бриль амгы үеде Израильдиң чаа туттунган эмнелге төвүнүң коронавирустан аараан кижилерни эмнээр салбырында ажылдап турар.  – Израильде халдавырлыг аарыгдан чеже кижи аарааныл база ниитизи-биле байдал кандыгыл,…

Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан

1945 чылдың апрель 16-да Берлинче шавар хал­дааш­кынны эгелээн. Совет Эвилелиниң маршалы Константин Константинович Рокоссовскийге командылаткан 2-ги Белорусс фронтузунуң, Совет Эвилелиниң маршалы Георгий Константинович Жуковка командылаткан 2-ги Белорусс фронтузунуң, Совет Эвилелиниң…

Шагдаалар — тыва фронтучулар

Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде Тыва Арат Республиканың Иштики херектер яамызының ажылдакчылары ниитилелдиң корум-чурумун камгалаар ажылын кылбышаан, ёзулуг патриотчу тура-соруун көргүскен.  Дайын чарлаан соонда, даар­тазында 1941 чылдың июнь 23-те шагдаалар дайынче…

Челээш өңү ышкаш чеди келин

Онзагай кижилер дугайында  Мен бодум Улуг-Хемниң Кожай деп черге төрүттүнген, Уйгу чок Улуг-Хем чурттуг мен. Школаны дооскаш, Кызыл хоорайга студентилеп турган үемде орлан-шоваа, өде-чара аажы-чаңныг, спортчу аныяк оол мени эскерип,…

Кара-бажыңда кандыг кижилер барыл?

Кижи болгаш хоойлу Шолбан Ш-тың өөнүң ишти биле авазы 2017 чылдың апрель айда херектээн кижи дээш Тывага бир дугаар «Удурланыышкын» чарлааш, кудумчуже үнүп келген бооп турар. Цэченлинг хүрээзиниң дужунга туруп…

Ыдыктыг черлеривис

Тыва радионуң аныяктар болгаш уруглар редакциязынга ажылдап тургаш, ажык-чарлыг үениң девии-биле национал езу-чаңчылдар болгаш шажын-чүдүлге дуга­йында баштай-ла дидими-биле чырыдып эгелээним меңээ уттундурбас. 1980 чылдар төнчүзүнде найысылалдың оң талакы эриинге хүрээ…

Биче бизнес кажан ажылдаарыл?

Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчактың илеткели: «Вектор» лабораториязынга 6  кижиниң аарыын­ катап бадыткаан. 405 кижиниң анализи алдынган турган, оларның  247-зи Ырбандан, 4 полиция ажылдакчызы, 1 эмчи, суурнуң чону 254 кижини — хыналдага алырга, 2 кижи (старовер…

Хүннүң медээлери

Соталыг харылзаа станциязын тургускан Апрель 11-де Тожунуң Ырбан суу­рунга Тываның информастыг технологиялар төвүнүң специалис­тери фемтосотту – 1 километр радиустуг биче күчү-күштүг баазалыг станцияны тургускан. Тайга черде турар Ырбан суурга бо…

Венгр Ева Каналаш – тыва чоннуң чоок өңнүү

Бо ужуражылга Москвада көшкүн чоннарның музейинге 2020 чылдың март айда эрткен. Тывада хамнаашкынның болгаш Венгрияда ыры культуразының шинчилекчизи Ева Каналаштың Тыва Республикага 1996 чылда эгелээн шинчилели хову ажылдарының түңнели –…

Тываның Онза байдалдар яамызы

Эвилең-ээлдек болуру 1) Даштыгаар үнүп, ажыл-үүлезин чогудуп, амыдыралга кылып чаңчыга берген хамык чүүлдерин карантин, бот-изоляция үезинде хоруп каан болганда, кижилерниң сагыш-сеткили ундаралга таваржы берип болурун Россияның Онза байдалдар яамызының психологтары…
Меню