Архив

Месяц: Май 2020

ХУУДА КАМГАЛАЛ ЧҮҮЛДЕРИ

Республиканың Баш­тыңының даалгазы езугаар бо хүннерде Кадык камгалал яамызының кол чугула шиитпирлээр айтырыгларында  эмнелге ажылдакчыларын камгалаары, өскээр чугаалаарга, хууда камгалал чүүлдери-биле хандырары. Бо хүннерде хууда камгалал чүүлдериниң талазы-биле хандырылга бир…

Айтырыг – харыы

– Эмчи албан черлеринде дезинфекцияны канчаар кылып турарыл? ТР-ниң Кадык камгалал са­йы­ды А. Сат: – Амгы үеде делегейде пандемияны чарлаандан бээр, эмчи албан черлеринде дезинфекцияны эпиднегелде езугаар чорудуп турар. Дезинфекция…

Май 19 – пионерлер хүнүнге

Кызыл галстуктуг чорааным Мен ортумак класстарга Юрий Гагарин аттыг отрядка өөренип турган мен. Школаның дружиназының адын Василий Чапаев дээр. Пионержи кижи эки өөренир, сагылга-чурумнуг болур, кызыл өңнүг үш-булуңчук галстукту эки…

Төөгүнүң арыннары

Хомду шивээзиниң хостак­чыларының 100 чыл оюнда (2012ч.) Тываның эртемденнери, Тыва төптүң ажылдакчылары, эки турачыларның ажы-төлү-биле өгбелерниң аттарын мөңгежидер улуг үүле-херекти шимчеткенин билир бис: чер чуртунда оларның аттарын кудумчуларда адап, мемориал…

Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг национал музейиниң кыска төөгүзү

Делегейниң музейлер хүнү 1929 чылдың май 13-те Тываның улустуң хувискаал­чы партиязының Төп Хораазының политбюро хуралы болган. Тыва Чазактың кежигүннери биле ССРЭ-ниң элчин чериниң ажылдакчылары аңаа олурушкаш, тыва чоннуң чурт-шинчилел музейин…

Эмчилерни бодаалыңар!!!

Тываның Эмчи палата­зының удуртукчузу Росси Күжүгеттиң социал четкиде чонга кыйгырыы: «… Ам-даа шыдажып, кайы хамаанчок, херек чокта бажыңыңардан үнмейн оруп көрүңер, күжүр чаңгыс чер-чурттугларым! Аргажок үнер апарза, маскаңар шын кедип…

Коронавирус-биле ажыл хүнде – 13500 рубльден өрү

Айыылдыг байдалда ажылдап турары дээш, Тывада немелде төлевир акшазын эмчи ажылдакчыларынга санап эгелей берген. Апрель, май, июнь айларның шалың акшазынга немей ниитизи-биле 178 ажыг млн. рубль федералдыг бюджеттен төлээри көрдүнген.…

Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль төлевирни алыр

Тыва Республиканың Баш­тыңының социал айтырыг­лар талазы-биле оралакчызы Саида Сенгии аппарат хуралын­да Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга чурттуң Президентизиниң ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир дугайында чаа-ла медеглээни социал хемчеглерни күүседип эге­лээринге беленин илеткээн. Бир…

Өг-бүлелерге деткимче

Айтырыг. Коронавирус дээш ажы-төлдүг өг-бүлелерге кандыг социал дет­кимчелерни Пенсия фондузу тыпсып ту­рарыл? Харыы. Россия Феде­рация­зының Пре­зиденти­зиниң чарлыы езугаар ап­рель, май, июнь айларның дургузунда үш хар четпээн ажы-төлдүг, ие капиталынче эргелиг…

Тывага мал дүгүн болбаазырадыры чугула

Бистиң республикада “Дүк” төлевилелиниң боттандырылгазы ажылын эгелей берген. Мооң дуга­йында дараазында кожууннардан көрээлиңер. Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда Алексей, Аржаана Сарыг­ларлар Тыва Чазактың болгаш Көдээ ажыл-агый яамызының деткимчези-биле дүк болбаа­зырадыр херекселди…
Меню