Архив

Месяц: Май 2020

«Шын» солуннуң тиилелгеге биче сеткилден киирген үлүг-хуувус

75 чыл бурунгаар бистиң чуртувус дайынга тиилеп алган. Кижи төрелгетенниң төөгүзүнде хан-чинниг болгаш эң каржы-дошкун да­йын ол. Ооң маадырлары эңмежок. Мурнуку одуругга демисежип турган дайынчылар-даа, тылга тиилелгени каңнап бүдүрген ажылчыннар-даа,…

Хоочуннар тамчыктыг чурттазын дээш

Каа-Хем кожуунда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыды М. Топилин-биле 2019 чылда Москвага ужурашкаш, респуб­лика девискээринде социал объектилерни чаартып, чаа тудугларны тудар дугуржулганы чедип алган. Ол…

Дайын чылдарында «Шын» солун доктаамал үнүп турган

1941 чылдың июнь 22-де даң адып орда фашистиг аг-шеригниң 170 ажыг дивизиялары Совет Эвилелиниң барыын кызыгаарын оор ёзу-биле чаза таварааш, чурттуң дыка хөй хоорай, суурларын бомбалап, хан-төгүүшкүннүг, аар-берге тулчуушкуннарны эгелээн.…

Дайынчының ажыттынмаан чажыттарын” номчааш…

Эки турачы Вера Чүлдүмовна Байлактың дугайында “Дайынчының ажыттынмаан чажыттары” деп барымдаа­лыг сактыышкыннарлыг номну бижээш, тыва чонга белек кылдыр сөңнээн. Вера Чүлдүмовна Байлакты бүгү Тывада танывас, билбес кижи-даа чок, тоолчургу чугаа…

Филармония бажыңындан ада-чурт дайынынче үдеп турган

Улуг Тиилелге байырлалын, бодавыже, бот-аңгыланыышкын байдалынга эрттирер хевирлиг бис. Политхайгааракчыларның демдеглеп турары-биле, коронавирустуң когун үзери – бүдүн делегей кырынга диргелип келген фашизмниң хамчыын совет шеригниң өске чоннарының дузазы-биле басканы ышкаш,…

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Тываның Конституциязының хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен!

Бо документиниң тыптып келгениниң төөгүзү байлак. Тываның күрүне болуп сайзырап келгениниң чадалары, силерниң база бистиң ниитилеливистиң өзүп мандып келген үе чадалары аңгы-аңгы. 2001 чылдың май 6-да чаа Конституцияны хүлээп алырының…
Меню