Архив

Месяц: Август 2020

Даглар чуртунда хайынган ажыл-иш

(Төнчүзү. Эгези №74 (19413) «Шында»)  Ала-Тайга аржааны Кызыл-Хая суурнуң соңгу-барыын чүгүнде суурдан 25 километр черде Ала-Тайга деп ыдыктыг аржаан бар. Ук аржаан­ны эртемден Кара-Кыс Аракчааның удуртулгазы-биле шинчилеп каан. Аржаанның суунуң…

ОРВИ болгаш грипптен камгаланыры

Сооктар дүшкен соонда чидиг респираторлуг вирустуг инфекция (ОРВИ) болгаш ооң өске хевирлери, ылаңгыя грипптиң көдүрлүүшкүнү эгелээр деп шупту билир бис.Күс соонда организимде витаминнерниң чедишпезинден, кижиниң иммунитеди кошкаар, ынчангаш ОРВИ азы…

Күрүне тугунуң төөгүзү

                                 Россияның тугу 300 чыл төөгүлүг. Ак, көк, кызыл өңнерлиг, ортузунда ийи баштыг алдын эзир чуруктуг тукту бир дугаарында…

Хөлдерге чурумнуг болуру чугула

Чайгы үеде хөлдерге, аржааннарга эмненип, дыштаныр дээн улуг-бичии чон дыка хөй болур. Чижээ, найысылалдан ырак эвесте Дус-Хөл, Чагытай, Хадың дээш оон-даа өскези. Кадыкшылын быжыктырып алыр дээш, кижи бүрүзү аржааннаксаар…Чогум-на мындыг…

Даглар чуртунда хайынган ажыл-иш

Мөңгүн-Тайга кожуун Тыва чуртувустуң эң-не бедик булуңу—мөңге меңги доштуг, чайын-даа эривес харлар ораны. Ол республиканың барыын чүгүнде чыдар. Даг-Алтай республика болгаш Моол күрүне-биле кызыгаарлашкак. Кожуунувус Тываның төвүнден оранчок ырак-даа бол,…

САЛАМ «ДАМДЫ»

 Россия Федерациязының нии­ти өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, «Улуг башкы» деп аттыӊ эдилекчизи, Бай-Тайга кожууннуӊ хүндүлүг хамаатызы, Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Хемчик школазыныӊ  хоочун башкызы  Тараа Салчаковна Оссурнуӊ хөй чылдарда бижип…

МООЛДУҢ ХОНАШТАРЫ

Барыын Моолдуң малчыннары үш хонаштыг. Чайлаа – бедик черде, күзээ, чазаа – чавызааш черде, а кыштаа – даг эдээнде турар. Көжер хонаштарының аразы ырак болур. Кадарчылар бо үеде күзээнче көжүп…

25 муң дүрүг сигенни белеткеп алыр

Чыл санында 25 муң дүрүг сигенни белеткеп ап турарын Суг-Бажы суурда арат ажыл-агыйлыг Артыш Салчак чугаалады. Амгы үеде 4 муң ажыг дүрүг сигенни кезип ап, белеткээн.— Күскү үеде төрелдерим-биле кады…

Тарыс аржаанынче аян-чорук

репортажОоң мурнунда чылдарда Тарыс аржаанының каас-чараш бойдузу болгаш ооң кайгамчыктыг эмнээшкининиң дугайында каш-даа кижиден дыңнаан мен. Ынчангаш бо аржаанче барыксаарым-даа кончуг турган.Ынчалдыр Тывавыстың аржаан­нары таптыг-ла быжып-четчип турар үеде, ол дээрге…

Кижи болуру чажындан

                   Тываның школачыларын «Өөредилге» национал төлевилелдиң шугуму-биле 6-11 класстан тура ажыл-мергежилдерге онлайн таварыштыр өөредип эгелей берген.                  Амгы үеде амыдырал дыка дүрген өскерлип турар. Сайзыралдың чаа аргаларын, чаа…
Меню