Архив

Месяц: Октябрь 2020

Сайгарлыкчыларны деткип турар

Тываның хууда сайгарлыкчыларынга дуза кадып, оларны хөгжүдери-биле Экономика яамызының адаанда «Мээң бизнезим» деп 4 организация ажылдап турар: сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд, Бизнес-инкубатор, бизнес талазы-биле хөй хүлээлгелиг төп, коворкинг. Коворкингиниң кол…

Айтырыг — харыы

Хөй хүлээлгелиг эмнелге төвүнге канчаар хынадып ап болурул? «Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң» хөй хүлээлгелиг эмнелге төвүнде амгы үеде чаа коронавирус инфекциязындан аараан ортумак болгаш берге байдалдыг аарыг кижилерге стационарлыг тускай дузаны…

БҮДҮРҮЛГЕ  АЛЬПИНИСТЕРИ  КЫРЫВЫСТА

Эрткен чылын бистиң билдингир альпинистеривис Маадыр-оол Ховалыг, Мачук Томочаков бедик даглар үнеринден аңгыда, бедик тудугларга ажылдаар эргелиг шынзылганы холга алган болгайлар. Олар Башкирияның төвү Уфа хоорайга, альпинисчи арга-дуржулгазы улуг болгаш,…

Делегей чергелиг эртемден

Бистиң чаңгыс курска кады өөренип чораан эживис, Россия Федерациязының дээ­ди профессионал өөредилгениң хүндүлүг ажылдакчызы, этнопедагогиканың ака­демик Волков аттыг медальдың, Моол­дуң Копту хоорайының Хүндүткел демдээниң эдилекчизи, Тываның күрүне университединиң хүндүлүг эртем…

АМГЫ ҮЕНИҢ ЧАА БИБЛИОТЕКАЗЫ

Культурада чаартылгалар Октябрь 14-те Кызыл кожуун­нуң культура эргелелинге респуб­ли­каның төпчүткен библиотека системаларының директорларының чыыжы болган. Аңаа келгеннер Каа-Хем суурда Уругларның төп библиотеказын бо үениң негелдезинге дүүштүр чаартып кылганы-биле танышканнар. Чалаткан,…

ТҮРЛҮГ-СҮРЛҮГ КҮЧҮТЕН МӨГЕ

Россияның хүрээлеңинче ТАР-ның эки тура-биле киргенинден бээр 76 чыл болган хүнү, 2020 чылдың октябрь 11-де, республика амыдыралында эң кол болуушкун Сүт-Хөл кожуунга демдеглеттинген дээр болза хөөредиг чок. 2020 чылда малчыннарның…

Боттарының барааннарын ам-даа көвүдедир сорулгалыг

“Шынның” аалчылары, сайгарлыкчы өг-бүле Эртине, Саяна Кара-оолдар Аныяктар аразында кончуг-даа эрес-кежээ, боттарының ажыл-агыйын бут кырында тургузуп алган ажылдап чоруур өг-бүлелер бар. Мындыг үлегерлиг өг-бүлелерге Эртине Хомушкуевич, Саяна Вячеславовна Кара-оолдар дорт-ла…

«Эки турачылар – уругларга»

2020 чылдың октябрь 8-те Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының конференц-залынга IX Бүгү-российжи «Эки турачылар – уругларга» акцияның лидерлеринге байырлыг байдалга шаңналдарны тывыскан.  «Эки турачылар – уругларга» Бүгү-российжи акция…

ТАР-ның 100 чылынга

САЛЧАК СОТПАЕВИЧ ЛОПСАНФилолог эртемден (05.04.1909 – 23.11.1965 чч.)Бай-Тайга ко­жууннуӊ Кызыл-Даг сумузу чүгле ус-шевер даш чо­нук­чуларыныӊ, та­лантылыг ар­тистерниӊ чурту эвес, оон ат-ал­дарлыг башкылар, удуртукчулар дээш, өске-даа мер­гежилдиӊ сураглыг кижилери үнген.Оларныӊ бирээзинге…

БҮГҮ ЭМ-ОЪТТАРНЫҢ «ХААНЫ»

АЯК ШАЙНЫ ААРТАП ОРА…Боттуң арга-дуржулгазы-биле, хан базыышкыны улгаткаш, дыт чекпезиниң дугайында интернет четкизинден алды ай дургузунда номчуп, хандыр танышкан соонда, ооң-биле эмненип, бүгү-ле талазы-биле ажыктыын билгеш, эш-өөрүмге, эң чоок кижилеримге…
Меню