Архив

Месяц: Ноябрь 2020

Кижиниң оран-савазы — тепкиижи!

Кижиниң оран-савазы — тепкиижи! “Чуртталга ба­жыңнары болгаш хоо­рай хү­рээлели” нацио­нал төлевилелди боттандырар дээш, Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фонд – күрүне корпорациязының саң-хөө дузазы-биле база ава­рийлиг бажың­нардан хамаатыларны өскээр…

СОҢГУКЧУНУҢ АТ-АЛДАРЫН КАМГАЛААР

Тыва Республиканың Дээди Хуралы (парламентизи) октябрь 28-те 614 дугаарлыг доктаалды үндүрген. «Амгы үе» деп аттыг телеканалдың хоойлуга дүүшпес ажыл-чорудулгазынга хамаарыштыр бөлүк соңгукчуларның дилээн «төгерик столга» сайгарып чугаалашкаш, киирген сүмелерни бадылаарының…

АРГАЛАНЫР-ДАА, АЛГААР-ДАА ЧҮВЕМ БИБЛИОТЕКА

«ШЫННЫҢ» ПОЧТАЗЫНДАН   Бузутка таварышпас-ла болза, бурган назы эргил­де­зиниң бир улуг (12*5= 60), ийи биче (12*2=24) эргилдезин кижиге хайырлаан чүве-дир. Сарыг күске чылында (1936) төрүттүнген, кара күске аттыг апарган-даа болзумза,…

СОҢГУЛДАНЫ  – БАЙДАЛ  ЭКИЖИИРГЕ

Тывада чогаадыкчы эвилелдерден Тываның Чогаалчылар эвилели, амгы делегейде нептерээн коронавирус хамчыындан эң баштайгы улуг чидиригге таварышкан хөй-ниити организацияларының бирээзи  бооп турар. Май айда Чогаалчылар эвилелиниң удуртукчузу, тыва культуразын хөй чылдарда…

ЧАА НОМ

«ДҮҮНГҮ ХҮН ДУГАЙЫНДА» Алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Шойгунуң «Про вчера» («Дүүнгү хүн дуга­йында») деп аттыг ному чырыкче парлаттынган. Автор ук номунда бөдүүн, билдингир дыл-биле бодунуң чалыы үелериниң дугайында сактыышкыннары, салым-чолунуң…

Үлегерлиг ада дугайында сөс          

Эки садыгжы – эртине сеткилдиг (Очерк) Бүрбү Балчыырович Серен – 40 ажыг чыл дургузунда садыг шугумунга бараан болуп келген, амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада, 80 харлыг болза-даа, республиканың «Шын» солунга удаа-дараа…

Соңгукчунуң ат-алдарын камгалаар

Тыва Республиканың Дээди Хуралы (парламентизи) октябрь 28-те 614 дугаарлыг доктаалды үндүрген. «Амгы үе» деп аттыг телеканалдың хоойлуга дүүшпес ажыл-чорудулгазынга хамаарыштыр бөлүк соңгукчуларның дилээн «төгерик столга» сайгарып чугаалашкаш, киирген сүмелерни бадылаарының…

Айыылдыг аарыгдан камгаланыңар!

2020 чылдың ноябрь 5-те рес­публикада коронавирус ин­фек­циязының эпидемиологтуг байдалы. 196 кижи сегээни-биле эмнелгеден үндүр бижиттинген. Ниитизи-биле бо үе дургузунда лабораторияга бадыткаттынган диагнозтуг 9697 кижи сегээн. Лабораторлуг тестирование-би­ле 99 кижи илереттинген,…

«АЗИЯНЫҢ ТӨВҮ» 35 харлаан

Сураглыг  «Азия төвү» («Центр Азии») деп бөлүк бо чылдың ноябрьда  35 харлаар. Үндезилекчилерниң би­рээзи Тываның алдарлыг артизи Олег Сарыгларның  сактып чугаалааны-биле төөгү мындыг болган.  «Бир катап 1985 чылда  «Аян» бөлүк-биле…

Төлевилел боттаныышкында

                                                                                                                       Шолбана Куулар: «ЧЕМГЕРИКЧИ ИНЭЭВИСТЕН СЕС БАШ  МАЛ БОДАРААН» Боттары ам-даа аныяк Шолбана биле Салчак-оол Кууларлар чеди ажы-төлдүг. Кайызы-даа Кызыл кожууннуң культура эргелелинде ажылдап турарлар – бирээзи ында таңныыл…
Меню