Рубрикалар

2021 чылда Тывага национал төлевилелдерниң күүселдези

ДЕМОГРАФИЯ

Күрүнениң деткимчезин 16,6 муң өг-бүле алган, ооң иштинде:

⚡5985 өг-бүле баштайгы уруунуң төрүттүнгени-биле (азырап алганы-биле) ай санының төлевирлерин алган;

⚡үшкү болгаш оон соондагы уругла­рының төрүттүнгени-биле 5264 өг-бүле уруглары 3 хар четкижеге чедир ай са­нын­да төлээшкиннер-биле хандыртынган;

⚡ йис уругларның төрүттүнгени-биле 48 өг-бүле 96 уругга чаңгыс удааның дузаламчы акшазын алганнар;

⚡ 22796 өг-бүлеге регионнуң ие капита­лының сертификаттарын тывыс­кан;

⚡ «Социал картофель» губернатор төлевилелиниң иштинге 1751 өг-бүле, а “Инек – чемгерикчи малым” губернатор төлевилелиниң иштинге 250 өг-бүле деткимчени алган;

⚡Кызыл болгаш Шагаан-Арыг хоорайларда 3 уруглар садын туткан, Ийи-Тал (Улуг-Хем) база Тээли (Бай-Тайга) суурларның уруглар садтарын улаштыр тудуп кылган;

⚡1,5–3 хар чедир назылыг уругларга немелде 810 олутту тургускан;
Хайыракан суурнуң, Кызыл болгаш Туран хоорайларның хууда уруглар садтарынга 3 хар чедир уругларга 70 олутту тургускан;

⚡Кызыл хоорайның Чонну ажылга хаара тудар албанын чаарткан. Ооң харыылаар айтырыгларынче күрүне ачы-дузазын чедирер хүлээлгени киирген;

⚡Бүренде психоневрологтуг интер­наттың 4 чуртталга оран-савазының тудуу доозулган, Хайыраканда бажың-интернаттың 2 чуртталга оран-савазының тудуу уламчылап турар;

⚡Кызыл хоорайда, Барыын-Хемчик болгаш Чөөн-Хемчик кожууннарда олимпийжи курлавырлар школалары амгы үениң спортчу дериг-херекселин алганнар;

⚡Тожу болгаш Бии-Хем кожууннарга ГТО норма-чижектерин дужаар 2 шөлдү, а ол ышкаш Кызылдың “Спутник” микрорайонунуң девискээринге ажык дээр адааның спортчу-кадыкшыдылга комплекизин садып берген.

А. ХЕРТЕК белеткээн.

Предыдущая запись
Тывада COVID-19-ка удур кызыгаарлаашкыннарны сулараткан
Следующая запись
2021 чылда Тывага национал төлевилелдерниң күүселдези
Меню