Архив

Месяц: Январь 2021

КЫДАТ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫ

Д. ТАЯА, доктор, профессор, КУР-нуң Иштии Моолда «Джангар шинчилелдер» төвүнүң директору Көшкүн чоннарның эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур ёзулалы дөмей-даа болза, чурттап турар чер-чуртунуң онзагайы-биле улуг эвес ылгалып турар.…

МООЛДУҢ СЕНГЕЛ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫН УТКУУРУНУҢ ЧУРУМУ

Баярсайхан БАДАРЧ, Тываның Гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң эртем ажылдакчызы Шагаа – чөөн чүк чоннарның эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур эң ыдыктыг улуг байырлалы. Ол дээрге, соок кышты…

ТАРАА — СЦЕНАДА

Культура амыдыралындан Владимир ООРЖАК. Тараа. Тыва чоннуң эрте-бурунгу бо үндезин чемин амгы үениң аныяк өскени арай-ла тоомчага албайн, чедир үнелевейн турарын хүн-бүрүде амыдыралдан бо-ла эскерип турар бис. Ынчангаш-ла боор, сураглыг…

Төлевилел боттаныышкында

ЭРЕС НАМЫ: «СААП ИЖЕР МАЛДЫГ БООРГА, ЭКИ ЧҮВЕ-ДИР…»Мугур-Аксы суурда аныяк өг-бүлениң ээлери Эрес Намы, Мира Олчанмай «Инек – чемгерикчи малым» төлевилелге киржип, саап ижер инек алганынга аажок өөрүп турарлар.– Шак…

ВИЧ-инфекциядан камгаланыңар

Республиканың СПИДке болгаш өске-даа инфекциялыг аарыгларга удур профи­лактика төвүнде «Клиниктиг эпидемиология» салбырының эргелекчизи Чинчи Салчактан оларның ажыл-ижиниң дугайында дыңнадывыс.СПИДке удур профилактика төвү ниитизи-биле Рес­публикада СПИД болгаш өске-даа инфекциялыг аарыг­лардан аарып…

ТЫВАНЫҢ ЧОНУ ШАГААНЫ КАНЧАААР УТКУП, БАЙЫРЛААРЫЛ?

Бистиң бурунгу өгбелеривис час, чай, күс болгаш кышты чыл эргилдези кылдыр ылгап билир апарган үеден бээр шагаалап турар апарганы тыва тоолдардан билдингир. Шагаа – эрги чылды аъткарып үдээри, үнүп келген…

Пенсия дугайында

Бо хүнде пенсия айтырыы назы-хары дөгүй берген, пенсия назыны чеде берген хамаатыларның улуг сонуургалы. Чурттуң иштинде пенсияга хамаарыштыр хоойлу өскерлиишкиннери кижи бүрүзүн дүвүредип турар айтырыгларның бирээзи-даа болза, дыка улуг-ла өскерлиишкиннер…

2021 ЧЫЛДА БЕНЗИН БОЛГАШ СОЛЯРКА ӨРТЕКТЕРИ-БИЛЕ ЧҮҮ БОЛУ БЕРИП БОЛУРУЛ?

Российжи АЗС-терге өртектерниң чүгле бичии-ле өзе бээри безин эскертинмейн артып калбас. Бо айтырыг аар аарыг дег болгаш дыка дааш-шимээнниг бооп турар. 2018 чылда болган кывар-чаар материалдарның ийи кончуг аар кризистери…

Ядыы чурттаары кээргенчиг-даа, чөгенчиг-даа

Эртемденниң санал-оналы 2019 чылда Сочиге эрткен Бүгү-Россияның инвес­торлар чыыжынга Россия Чазааның Даргазының оралакчызы Т.А. Голикова Тыва Республикада 2017 чылда ниити чурттакчыларның 41,5 хуузу ядыы деңнелде деп медег­лээни тыва ниитилелге чаңгыс…

ТЕЛЕФОН ДАМЧЫШТЫР…

Тываның суд приставтарының албанында телефон дамчыштыр ажылдаар бөлүк тургустунган. Бөлүктүң ажылын хандырарынга телефон-биле ажылдаарынга хыналданы (тестирование) эрттирген. Ынаар организас-хыналдалыг ажыл, документациялыг хандырылга болгаш хамаатылар болгаш албан черлериниң кыйгырыглары-биле ажылдаар салбырлар…
Меню