Архив

Месяц: Январь 2021

Кижи кадык-ла чорза, артканы ажырбас…

«Шынның” аалчызы, арга-дуржулгалыг эмчи Зинаида Салчаковна Серен-Чимит Кадык болурунуң база бир аргазын болгаш медицинаның хевирин  гомеопат эмчи Зинаида Серен-Чимит-биле чугаалашкаш, номчукчуларга сонуургаттывыс. – “Шын” солуннуң номчукчуларынга баштай-ла бодуңарны таныштырып көрүңерем,…

Чогаалчыларның Литература фондузу…

Тываны алгап тур бис Бо организацияның үстүнде эрги ады өскерилген. Амгы ат-сывы кедергей узун. ТРО ООО «Литературное сообщество писателей России» (Бүгү Россияның чогаалчыларының хөй-ниити организациязының Российжи каттыжылгазының Тывада регионалдыг салбыры)…

2021 ЧЫЛДА ИНВАЛИДТЕРГЕ КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Кадыының байдалы кызыгаарлыг кижилерге справка бижидип алыр болгаш келдередилгениң техниктиг херекселдерин алыры белен апаар.Март 1-ге чедир инвалид байдалын шынзыдарының бөдүүнчүткен чуруму ажылдап турар, а ооң дугайында справканы 2021 чылда электроннуг-даа,…

Тываның журналистеринге өөрүнчүг медээ

Россия Федерациязының алдарлыг журнализи, 1984 чылдан бээр Россияның журналистер эвилелиниң кежигүнү Надежда Антуфьева өөрүнчүг медээни дамчыткан турган. “Өөрүнчүг профессионал медээ. Ам бисте Тыва Республиканың үш алдарлыг журнализи бар. Россияның Журналистер…

Үлегерлиг хоочуннар

ИЙИ КАТАП ИЙИСТЕРНИҢ АВАЗЫ, АЧАЗЫ Назы-хары улгатса-даа, боттары­ның ажылгыр-кежээ бүдүжү-биле өскелерге үлегерлиг болуп чоруур хоочуннар бистиң аравыста хөй. Каа-Хем суурда чурттап орар Орлан-оол Кежегелигович биле Чылбак Чанган-ооловна Монгуштарның өг-бүлезин ындыгларның…

Идепкейжи болуру чугула

ЯНВАРЬ 11.2021 чыл. ЧАЗАК ХУРАЛЫ.Шолбан Кара-оол: «Идепкейжи болуп көрүңер удуртукчулар. Интернет тыптып келгени-биле, ниитилел биле эрге-чагырганың аразында харылзаа кажангызындан артык чоок апарган. Кижи бүрүзү силерниң ажылыңар дугайында бүгүн делегейге тарай…

Ажылдавайн турар пенсионерлерге

Тывада пенсионерниң 2021 чылда амыдырап чурттаар акша-хөреңгизиниң кудуку хемчээлин хоойлу-биле доктааткан.Россияда ажылдавайн турар шупту пенсионерлерге ниити материалдыг хандырылгазынга магадылалды берип турар. Оларның алыр материалдыг хандырылгазының ниити түңү чурттап регионунда доктааткан…

2020 ЧЫЛДЫҢ УЖУРАЛДАРЫ

Бүгү деле­гей­ге тарап-нептерээн COVID-19 хамчык аарыы, ооң түңнелин­де, кижилерниң амы-тынындан чарлып турары, Россия Федерациязының регионнарынга, ооң иштинде Тывага  чарлаттынган карантин, социал байдалы чегей өг-бүлелерге болгаш коронавирустуң салдары-биле ажылы ара соксааш,…
Меню