Архив

Месяц: Март 2021

ТЕВЕ-ХАЯНЫҢ ЧЫЛГЫЧЫЗЫ

1964 чылда Шолбан Доржуевич Монгуш Теве-Хаяга бөдүүн ажыл-ишчи өг-бүлениң оглу болуп төрүттүнген. Ол чээрби харлапкаш, мал-маган өстүреринче кирипкен. Чылдан чылче Ш.Д. Монгуштуң дуржулгазы улгадып, хуузунда дузалал ажыл-агыйында бода малдың, чылгының…

“Чаа сорук” төлевилели боттаныышкында

  АЖЫ-ТӨЛҮНҮҢ КЕЛИР ҮЕЗИ ДЭЭШ… Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Айыткалында “Чаа сорук” төлевилелиниң дугайында чугаалааны чөптүг. “2020 чылда бо төлевилелге киржип эгелээн 69 кижи (67-зи – эр, 2-зи – херээжен)…

Делегей чергелиг «МIТТ-2021» делгелге

Туризмни хөгжүдер чаа угланыышкыннарТыва Республика Москвага болуп эрткен 27-ги Делегей чергелиг «MITT 2021» делгелгеге киришкен.2021 чылдың март 16-дан 18-ке чедир Москва хоорайның «Крокус Экспо» шөлүнге 27-ги Делегей чергелиг «MITT 2021»…

Чугула айтырыг: октаан бок, кайда-даа…

Бөдүүн кижиниң чуртталгазының деңнели бедип, чамдык адырларда делегей чергелиг майыктарга чоок­шулап, харын-даа деңнежип, амыдыралды экижидер байдалдар тургустунуп турар үе-дир бо. Ажы-төлүвүс соңгаар ха­маанчок, даштыкы чурттарда ажылдап-амыдырап, өг-бүле тудуп; боттарывыс Азия,…

Чалгаа башкарыкчы компанияларны арыглаашкынга таварыштырарын сүмелеп турар

Күрүне Думазында ак сеткилдиг эвес ком­мунальщиктерниң чөпшээрелин казыыр ажылды дүргедедир херек деп, Күрүне Думазының парлалга албаны бижип турар.Өнчү-хөреңги ээлеринден хомудалдарны шу­­­дургу көөрү-биле, ак сеткилдиг эвес башкарык­чы компанияларның шупту бажыңнарының чөп­шээрелдерин…

АДАЗЫ ЧЫЛГЫЧЫ, ОГЛУ ФЕРМЕР

Борис Серемааевич Ондарның күш-ажылчы намдары 1974 чылда Иймеге тургустунган Ленин аттыг колхозтан эгелээн. Бедик бүдүрүлге көргүзүглери дээш Борис Ондар хөй удаа Хүндүлел бижиктер, акша шаңналдары болгаш өртектиг белектерни колхозтуң баштаар…

УРАН СӨСТҮҢ ЧЕЧЕННЕРИ

1999 чылда ЮНЕСКО-нуң 30 дугаар сес­сиязының чиңгине конференциязынга Бүгү делегейниң поэзия хүнүн чылдың-на март 21-де демдеглээр деп шиитпирлээн. Бир дугаар поэзия хүнүн Парижке демдеглээн.Бистиң шүлүкчүлеривис, чогаалчыларывыс, поэзияның мөгейикчилери, Тываның күрүне…

ТОЖУ ЧЕРНИҢ ӨЗЕК МАЛЫ

РЕПОРТАЖТожу кожуунда хоочун ивижилер, дөрт ажы-төлдүң ада-иези Борбак-оол база Алдын-кыс Колдарның кайызының-даа ада-иези иви малдап чораан болгаш арга-дуржулгазы улуг. 1980 чылдарда совет үеде, чүгле чаңгыс төрел бөлүк безин 300-400 баш…

Келир үениң гроссмейстеринге бажың айтырыын шиитпирлежир

Бурятияга сургакчылап чорааш Тыва Чазактың дар­газы ын­да өөре­нип турар студентилер болгаш хуу шыдыраа школазының өөреникчизи Ыраккы Чөөн чүктүң Федералдыг округта спорт мастери деп атты чедип алган шыдыраачы Тамерлан Чындыгыр-биле, ооң…

БУРУНГААР ЧҮТКҮЛДҮГ АНЫЯКТАРНЫҢ БИРЭЭЗИ

Чөөн-Хемчик кожууннуң Күш-ажыл болгаш социал-хөгжүлде эргелелиниң начальниги Кежик Радикович Сандак 1993 чылда Чадаа­на хоорайга төрүттүнген. Үе-черге эш-өөрлери-биле дөмей ол «Радуга» уруглар садынга барып тургаш, 2000 чылдан 2007 чылга чедир Чадаананың…
Меню