Архив

Месяц: Март 2021

Частың чараш байырлалы-биле!

Эргим херээжен чонувус! Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүн таварыштыр сет­килимниң ханызындан шуптуңарга байырны чедирип тур мен! Бо кайгамчык байырлалды бис чылыг-чымчак хүлүмзүрүг, чечектер, эң-не шынчы болгаш чымчак сеткил-биле уткуур­ бис. Херээжен чон…

“Суд приставтарының федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң 2020 чылда кылып чоруткан ажылдарының болгаш 2021 чылда сорулгаларының дугайында” Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Орлан Достай  таныштырган Суд ажыл-чорудулгазының тургустунган…

Шилчип чоруур кубок Кызылдың херээженнер командазында

Репортаж Эрткен суббота хүнү, февраль 27, шамбалыгжыларга дүшкүүрлүг, девиденчиг болган дизе частырыг турбас. Школаның коллективи аалчылар хүлээп алыр дээш, дыка-ла чай чок хүнзээн улус. Ол хүн бо суурга спортчу хемчеглер…

Көдээде амыдырал

ОТТУК-ДАШ АРБАНДА Чеди УРУГЛУГ аныяк ада Оттук-Даш сумунуң чурттакчызы Айдыс Кызыл-оол  «Чемгерикчи инек» деп төлевилелге эрткен чылдың март айда киржип эге­лээш, төрүүр инек алган турган. Ам олары ийи баш чедип,…

ХААКТЫГ ДАЙЫНЧЫ

  Февраль 27-де Шамбалыг суурга Кызыл кожууннуң шко­лачыларының аразынга “Хаак­тыг дайынчы” деп маргылдаа болуп эрткен. Спортчу кышкы оюнга школачылар дыка идепкейлиг, шыырак белеткелдиг киришкеннер. Бо маргылдаа­га хары угда үш хевирни…
Меню