Архив

Месяц: Май 2021

ДУРЖУЛГАЛЫГ ЭМЧИЛЕРНИ ХААРА ТУДАР

Тываның Чазак Баштыңының албан-хүлээлгезин тур үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Тываның кадык камгалал сайыдының оралакчызынга Айдың Николаевич Сарыгларны май 12-де томуйлаан.

Кадык камгалал адыры – кижи бүрү­зүнге хамаарылгалыг. Ковид-төпке, Эмчиниң аарыгларга удур баш бурунгаар ажыл чорудар төвүнге, травматологияга ажылдап турган үезинде Айдың Сарыг­лар ону көрген, эки билир. Чаа томуйлаткан оралакчы сайыт Тываның кадык камгалалының кайы адырын харыылаар, кандыг сорулгалар салып турарының дугайында таныштырарган.

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: «МОСКВАЖЕ СУРГАКЧЫЛААШКЫН ТҮҢНЕЛДИГ БОЛГАН”

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг эрткен неделяда ажылчын сургакчылаашкынныг Москвага турган, ынчалзажок суглар улгадып, үер-халап болурунуң айыылы чидигленип келгени-биле сургакчылаашкынын үзер ужурга таварышкан.

АРТЫК ДҮВҮРЕЛ ШАПТЫКТААР

Май 26-да Кара-Хаак шериг полигонга АрМИ-2021 конкурстуң үш дугаар хүнү уламчылаан. Аңаа оттуг рубеж этавынга чеди команда – Төп округ, Мурнуу, Чөөн, Барыын шериг округтары, Агаар-десант шерии, Соңгу шериг-далай флоду болгаш РФ-тиң Национал гвардиязының шерииниң командазы трассаже үнүп, күжүн шенешкеннер.

ТҮР КАДА АЖЫЛДААР ПУНКТУЛАРНЫ ТУРГУСКАН

Каа-Хемниң үерлээни-биле “Дар” дачалар девискээриниң 6 участогун база 4 дача бажыңнарын суг хөме алганы-биле Кызыл кожууннуң чагыргазы түр када ажылдаар 2 пунктуну тургускан. Ол пунктуларның адрестери: хоорайжыткан Каа-Хем суурнуң Зеленая кудумчузунда 6 дугаар бажыңда “Авырга” уруглар спорт школазы база Зеленая, 10 “А” дугаарлыг Солаан Базыр-оол аттыг культура бажыңы.

85-КИ ТЕАТР СЕЗОНУ АДАКТАЛЫП ТУРАР

Частың сөөлгү айы-биле чергелештир ээлчеглиг театр сезону адакталып турар. 85-ки юбилейлиг театр сезонунуң бирги кезээ хөлчок нарын байдалга эрткен. Ынчалза-даа Тыва национал театрның чогаадыкчы коллективи көрүкчүлери болгаш мөгейикчилери-биле ужуражыр аргаларны дилеп тып, чаа-чаа шиилерни тургузуп белеткээш, интернет четкилеринге дорт дамчыдылга таварыштыр улус-чонга бараалгадып турган. Сезоннуң ийиги кезээ база-ла дүшкүүрлүг болган. 2020 чыл адакталып турда Тываның Баштыңы Культура албан черлеринче көрүкчүлерни 25 хууга киирип болурун чөпшээрептерге, ынчан-на театрның эжиктери ажыттынып, үрде манаан көрүкчүлерин улуг өөрүшкү-биле уткуп-хүлээп алган.

ШКОЛАЧЫЛАРНЫ ШЫЛГАЛДА ПУНКТУЛАРЫНГА ЧЕДИРЕР

Республиканың чедери берге суурларындан школачыларны шылгалдаларже Россияның Онза байдалдар яамызының Тывада Кол эргелелиниң катерлери-биле чедирер.

Майның 24-тен тоску классчыларның күрүнениң түңнел аттестациялары эгелээн. Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Солангы Тамчай шылгалда кампаниязынга белеткелдиң дугайында республика чазаанга илеткээн.

«КОМЕНДАНТ ШАГЫН» САГЫЫРЫН САГЫНДЫРЫП ТУР

ТР-ниң Өөрелилге болгаш эртем яамызы назы четпээн уругларга «комендант шагын» сагыырын сагындырып турар. Неделя санында иштики херектер яамызының ажылдакчылары назы четпээн уруглар-биле озал-ондак болдурбазы-биле хөй-ниити черлеринче үнүүшкүннерни чорудуп турар. Дүнеки үеде ада-иезиниң үделгези чок назы четпээн уругларны хөй-ниити черлеринден тудуп эккеп турар таварылгалар бар.

Меню