Архив

Месяц: Май 2021

ТЫВАНЫҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНИҢ ТУСКАЙ ПРОГРАММАЗЫНГА ЭДИЛГЕЛЕРНИ КИИРЕР

Тываның Чазаа республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң чамдык төлевилелдеринден ойталап, ёзулуг беримчелиг төлевилелдер-биле ону солуур. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилерде бодунуң арынынга ооң дугайында дыңнаткан.

ХЕМНЕРНИҢ СУУ ТЕРЕҢНЕП ТУРАР

Тываның гидрометерология болгаш мониторинг төвүнүң дыңнатканы-биле алырга, каш хонук улаштыр чаъстаан, тайгалар кырында хар эрээш, хемнерниң Каа-Хемниң деңнели 100 сантиметр ажыг көдүрүлген. Бии-Хем биле Улуг-Хемниң деңнели 48 сантиметр бедээн. Өске хемнер база тереңнеп турар. Кызыл-Хем – 15, Элегес – 8, Чадаана – 18, Сыстыг-Хем 16 сантиметр бедий берген.

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА БАЙЫР ЧЕДИРГЕН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг амгы үеде Москвада ажылчын сургакчылаашкында. Ол Тываның сайгарлыкчыларынга Российжи сайгарлыкчы чоруктуң хүнү-биле байыр чедирип, сургакчылаашкындан ээп чедип келгеш, олар-биле ужуражыр күзелдиин илереткен.

КЫЗЫЛ — САРЫГ-СЕП ОРУУН КАТАП ДУГЛААН

Хем суу катап хөме алганы-биле автоорукту автоинспекция ажылдакчылары онза айтыышкынга чедир дуглаан.

Ук черде айыыл чок чорукту тургузары-биле 8-ки өрт-камгалал кезээниң оперативтиг бөлүү, күрүнениң автоинспекция база камгалакчылары дүн-хүн чок дежурныйлап турар.

ТЫВА ДЫЛДА «ПСИХОЛОГИЯ»

Психология – нарын эртем. Кижи – бойдустуң төлү. Кижи боду база нарын, кижиниң мага-боду бойдустуң хоойлуларынга чагыртып чоруур болганда, амгы үеде психология – агаар, суг дег чонга улуг ужур-дузалыг апарган. Кым мен, мен? Бо номну номчаан улуг-биче кижилер бодун боду танып, билипкеш, чаа аргаже шилчип, бодун өскертиптер.

ЦИРКТИҢ БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАРЫ ТЫВАДА…

Ээлчеглиг күрүне шылгалдалары эгелээн. Школаны доозуп, бышкан билигниң аттестадын холга апкаш, кайнаар өөренир, кандыг эртем чедип алырыл деп чуртталгада эң-не чугула айтырыгны шиитпирлээр үези келген. 11 дугаар класстың доозукчуларынга бир-ле өөредилге черинче дужаап, өөренири албан, а 9-ку классчыларда бир болза школага өөренип арткаш, 11 классты доозуп алыр, азы 9-ку классты дооскаш, кандыг-ла-бир өөредилге черинче дужаап кирип алыр арга база бар.

СУЛА САЛДЫНГАН АЖЫЫ ЧОК

«Вакцина салдыргаш бергедээри, COVID-19 халдавырлыг аарыгдан аарый бергени дег, коргунчуг эвес. 2021 чылдың январь айдан эгелээш республикага коронавирустан аараан улустуң саны көңгүс эвээжей бергеш турган, ынчалза-даа майдан тура аараан кижилер саны көвүдээнин эпидемиологтар демдеглеп турар.

«ПАЦАНКАЛАР» — АЪТКА ЫНАК БОЛУҢАР

Екатерина Николаевна Починская – Рязаньның В.Ф. Маргелов аттыг дээди агаар-десант училищезиниң хууда кезээнде аът мунарынга өөредир тренер-инструктор, гвардияның биче сержантызы, «Аъттыг шериг марафонунуң» киржикчизи.

ЧАҢГЫС ШЫЙЫГ БЕЗИН УТКАЛЫГ

Май 24-те Тыва үндезин культура төвүнге “Сүлде” деп солун делгелге болуп эрткен. Ону Тываның улустуң чурукчузу, Моол күрүнениң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, В. Көк-оол аттыг Национал театрның кол чурукчузу, Начын Шалыктың 55 харлааны, ТАР-ның 100 чылдааны, Тываның Национал театрының 85 чыл оюнга тураскаадып эрттирген. Аңаа дарга-бошкалар, көскү культура ажылдакчылары, эртемденнер болгаш сураглыг чурукчунуң чогаадыкчы ажыл-ижиниң мөгейикчилери, үнелекчилери хөйү-биле чыылган.

Меню