Архив

Месяц: Май 2021

Доозукчуларның байырлыг хемчеглери болур бе?

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле болуп эрткен аппарат хуралы республика девискээринде коронавирустуң чаа хевиринге хамаарышкан эпидемиологтуг бадалдың сайгарылгазы-биле эгелээн.

КЕРЭЭЛЕР ЧАРАРЫ ДООЗУЛГАН

2021 чылда «Өскүстерни болгаш ада-иезиниң азыралы чок арткан уругларны чурттаар оран-сава-биле хандырары” федералдыг тускай сорулгалыг программаның иштинге керээлер чарар ажылдарны Тываның Садып алыышкыннар яамызы дооскан. Бо чылын бо хевирниң кижилеринге 235 949,6 муң рубль түңге 150 чуртталга оран-савазын тудары көрдүнген

Сергей Шойгунуң дөртен сая өртектиг ажылдары

Константин Хабенскийниң Ачы-дуза фондузунуң парлалга албанының дыңнадып турары-биле алырга, ачы-дуза аукционунуң үезинде Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң чураан чуруктарын болгаш ыяштан чазаан ажылдарын саткаш, оон кирген дөртен сая рубльди фондунуң каракталында турар уругларга болгаш аныяк кижилерге адрестиг дуза кылдыр шилчидер. Акша-төгериктиң кезик-чамдыызын агартылга төптеринче база эмчилерниң билиин бедидеринче чоргузар.

ШЕРИГ АЛБАНЫНЫҢ АТ-АЛДАРЫ ЧЫЛДАН ЧЫЛЧЕ ӨЗҮП ОЛУРАР

2021 чылдың апрель төнчүзүнден тура Тыва Республикадан шеригже чаа келдирткен оолдар Россияның Чепсектиг Күштериниң одуруун немередип турарлар. Келдиртилге хемчеглери канчаар боттанып, шеригже аъткарылга канчаар чоруп турарының дугайында Тыва Республиканың шериг комиссары, курлавырда  полковник Демир-оол Иван­ович Артына  бодунуң интервьюзунга чугаалап берген.

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ ОРУКТАРЫ ЭКИЖЭЭН

Найысылал Кызылдың оруктары автотранспорт шимчээшкининге болгаш чадаг кижилер чоруу­рунга сөөлгү чылдарда улам-на экижээнин чолаачылар болгаш хоорайның чурттакчылары демдеглеп турар.

«ЧУРТТААРЫНГА ТААРЫМЧАЛЫГ ХООРАЙ ХҮРЭЭЛЕҢИН ТУРГУЗАРЫ»

Чурттап турар хоорайывыстың азы суурувустуң амыдыралынга киржип, рейтингилиг онлайн бадылаашкынга бо шөлүлгеже (ссылкаже) базыпкаш, https://gorodsreda.ru/ киржириңерни кыйгырдывыс. Май 30-ге чедир санныг хонуктар арткан. Бодуңар соңгуп каапкан болзуңарза, кады-кожаларыңарга, эш-өөрүңерге, дөргүл-төрелиңерге бо бадылаашкын дугайында чугаа­лап, тайылбырлаарыңарны диледивис.

РОССИЯНЫҢ КАДЫК КАМГАЛАЛ САЙЫДЫ ТЫВАНЫ ДЕТКЭЭН

Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг чурттуӊ найысылалынга барып, республиканыӊ чугула ажыл-херээн сүмележип дугуржуп турарыныӊ дугайында дыӊнаткан

Меню