Архив

Месяц: Июнь 2021

КЫЗЫМАК ЧОРУК, ЧҮТКҮЛ, ТУРА-СОРУК «БЕДИКТЕРЖЕ» ҮНДҮРЕР

Чоокта чаа «Шын» солуннуң редакциязынга ТР-ниң аныяктар болгаш спорт яамызының улуг тренери, ТР-ниң дзюдо хүрежинге спорт мастери Аян Бады-Хоо делегей чергелиг класстың спорт мастери Ай-Херел Хертекти эдертип алгаш, аалдап келген. Спорт мастери деп атты кижи бүрүзү чедип албас. Ынчангаш келген аалчылар-биле оларның чедиишкиннериниң дугайында чугаалаштывыс.

АК-СУГ» – ТЫВАНЫҢ КОЛ ЭКОНОМИКТИГ ТӨЛЕВИЛЕЛИ

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезинге улуг идигни бээр турган, Курагино – Кызыл аразынга (410 км) демир-орук тудуун эгелээрин 2026 чылче соңгаарлаткан дугайында шиитпирни Россия Федерациязының чазаа бо чазын, апрель айда, хүлээп алган.

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫ ТААРЫМЧАЛЫГ БОЛДУРАРЫ-БИЛЕ

Неделя санында Кызыл хоорайның чагырга черинге 2021 чылда хоорайның девискээринге «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» федералдыг төлевилелдиң боттанылгазының талазы-биле ажылчын чөвүлел хуралдар эртип турар.

ДӨҢГЕЛЧИКТИГ «ДӨГЭЭ» БААРЫНГА

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң онлайн бадылаашкыны май 31-де доозулган. «Шын» солуннуң ооң мурнунда үндүрүлгелеринде бо онлайн бадылаашкын дугайында чаңгыс эвес удаа бижип турган бис.

ШЫЛГАЛДАЛАР АДАКТАЛГАН

Бо чылын республикага күрүнениң чаңгыс аай шылгалдаларын (ЕГЭ) 3227 уруг бижээн. Ниитизи-биле 27 шылгалда бижиир пунктулар (ППЭ) ажылдап турган. Пункт бүрүзү парлаар, хоолгалаар, айтырыгларның харыыларын тырттырар техника болгаш видео херекселдер-биле 100 хуу дериттинген турган.

ИНДИЙ ХЕВИРИ КОНЧУГ ЧЫПШЫНЫЫЧАЛ

Коронавирустуң Индияга илереттинген дельта-вариант хевири Кыдаттың Уханьга тывылган баштайгы хевиринден барык-ла ийи катап дүрген тараачал дээрзин Бүгү-делегейниң кадыкшылга организациязының (ВОЗ) кол эртем ажылдакчызы Сумья Сваминатан дыңнаткан.

Чизе медээлериниң 90 хуузун чурагай хевиринге чыыр

Бүгү Россияның чон чизезин чорудар ажылыныӊ кол белеткели доозулган, регионнарга планшеттерни дамчыдып берген. Чизечи болуп ажылдаар күзелдиг улустарныӊ даӊзызы, чурагайлыг кол картазын тургусканын Павел Смелов, Росстаттыӊ удуртукчузунуӊ оралакчызы дыӊнаткан.

Бойдусту камгалаары – кижи бүрүзүнүӊ херээ

Россияныӊ Бойдус хайгааралыныӊ шаӊналдыг мөөрейинче Тываныӊ школачыларын чалап турар. «Экология – кижи бүрүзүнүӊ херээ» делегей чергелиг шаӊналды Россияныӊ бойдус ажыглалыныӊ талазы-биле федералдыг албаны тургускан. Аӊаа бүгү делегейниӊ 7-16 харлыг уруглары…

КАМГАЛАЛ ЭКИПИРОВКА ХЕРЕК

Эрткен неделяда Кызылдыӊ Аныяктар сесерлиинге назы четпээн үш кижиге эмчи дузазын чедирген. Олар чадаг-терге пунктузундан ийи дугуйлуг – гироскутер, электросамокат прокаттап алгаш, дыштанып турганнар. 14 харлыг оол гироскутери-биле дүрген халдып чорааш, чадаг-тергелиг кижини таварыпкаш, кемдээн. Чаӊгыс электросамокатка ийи угбашкы халдып чорда, ооӊ тормозу ажылдавайн баарга, асфальт кырынга кээп дүшкеш, иелээн кемдээн. Дыштанып чедип келгеш, кемдээшкин алган уругларныӊ камгалал экипировка чок турганын полиция ажылдакчылары илереткен.

ТЫВА ДАЛГАН – КАЗАХСТАНДА

«Биче болгаш ортумак бизнести, хуу сайгарлыкчыларныӊ эгелекчи саналын деткиир» национал төлевилел Улуг-Хем кожуунда «Оргаадай» ниитилели керээ ёзу­гаар тыва далганны Казахстанче экспорттаар дээрзин Тыва Республиканыӊ Экономика яамызы дыӊнадып турар. «Биче болгаш…
Меню