Архив

Месяц: Июнь 2021

Аныяктар хүнүнде Чазак Бажыңынга

Россияның Аныяктар хүнүнде  Чазак Бажыңынга идепкейжи  аныяктарны демдеглээн байырлыг хемчег болуп эрткен. Аңаа,  чыглып келген аныяктарга, Чазак Даргазының албан-хүлээлгезин тур үеде күүседип турар Владислав Ховалыг  байыр чедиргеш, бедик мергежилдиг, бурунгаар чүткүлдүг, быжыг тура-соруктуг, сорулгазын чедип алыр дээш чаартылгалар болгаш бергедээшкиннерден кортпас, чедиишкинниг аныяктарны  Тываның Чазаа кезээде деткиир дээрзин дыңнаткан. Оон аңгыда хөй ажы-төлдүг аныяк өг-бүлелерге чуртталга байдалын экижидип алыры-биле сертификаттарны тывыскан.

ЧҮРМИТ-ДАЖЫ. БАШТАЙГЫ СОЛУННАР. ДОКТААЛДАР …

 “Шын” солун 1925 чылдың август 31-де «Эрге шөлээлиг Таңды Тыва» деп ат-биле үнген. 1925 чылдың сентябрьда солунну «Тываның шыны» кылдыр эде адаан. Тыва үжүктү чогааткыже чедир солун эрги моол бижиктиг үнүп турган. 96 чыл дургузунда бо хүнге чедир дыка улуг орукту чурттап эрткен. Холуңарда тудуп алганыңар бо солунуңар 19 479 дугаар үндүрүлгези-дир, хүндүлүг номчукчу.

Тываның аныяктары Владислав Ховалыг-биле

Бөгүн, июнь 27 — Россияның Аныяктар хүнүнде, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг аныяктар-биле Национал паркка ыяш тарыыр чараш акцияга киришкен.

Кичээнгейлиг! Коронавирус өөскүп эгелээн

Бөгүн, июнь 26-да, Чазак Бажыңынга брифинг болуп эрткен. Аңаа республика девискээринде ниити  эпидбайдал болгаш коронавирус хамчыктыг аарыгны чавырылдырар талазы-биле кандыг ажыл чоруттунуп турарының дугайында чугаа болган.

ЧУРТТААР «УЯ» ЧОКТА, АЖЫЛДЫҢ ШЫНАРЫ КУДУЛААР

«Өг-бүле бүрүзүнге дээди эртемниг уруг» деп губернатор төлевилелиниң киржикчилери-биле ужуражылгаларым ам-даа доозулбаан. Бо төлевилел чонга кайы хире ажыктыг болуп турарын тодарадыр сорулганы салган мен. Чурттуң экономиктиг-даа, шажынчы-даа, культура-даа талазы-биле сайзыралы эртем-билиг болгаш өөредилгеден кончуг хамааржыр. Бир эвес дээди болгаш ортумак тускай эртемниглер көвүдээр болза, сайзыралче базымнарны кылып, сорулгавысче чоокшулап олурарывыс ол. Ынчап кээрге улуг-биче, кырган-чалыы дивейн, өөредилге болгаш эртем-биле өңнүктешкени-ле дээре.

ЧҮТКҮЛ ЧҮГЛЕ СПОРТКА ЭВЕС, АЖЫЛ-ИШКЕ БАЗА ХЕРЕК

Таңды кожууннуң төвү Бай-Хаак суурда РСФСР-ниң алдарлыг тренери Валерий Оюн аттыг ийи каът спорт ордузу эжиктерин 2015 чылдың сентябрь айда ажыткан. 2016 чылда ооң директорунга Лондонга XIV Паралимпий оюннарының чемпиону Михаил Оюнну томуйлаан. Ол-ла чылын аңаа ча адар секция ажылын эгелээн.

БУЯНА ХЕРТЕКТИҢ ХЛЕБ БЫЖЫРАР ЧЕРИ

Таңды кожууннуң Бай-Хаак сумузунда социал керээге үндезилээн күрүне деткимчезиниң ачызында Буяна Хертек «Аннона» деп хлеб быжырар черни ажыдып алган.

ИННОКЕНТИЙ САФЬЯНОВКА ТУРАСКААЛ

Тыва Арат Республика күрүнени тургузарынга кончуг шудургузу-биле киришкен Иннокентий Сафьяновтуң тураскаалының чуруун ус-шевер скульпторларывыстың бирээзи Байза Ондар чорутканын Владислав Ховалыг социал четкиде арынында дыңнаткан.

КҮРҮНЕ ДУМАЗЫНЧЕ СОҢГУЛДАЛАР ДУГАЙЫНДА

Россия Федерациязының Президентизи В.В. Путинниң 2021 чылдың июнь 17-де ат салганы «Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының чаа чыыжының соңгулдаларын доктаадырының» дугайында 367 дугаарлыг Чарлыы езугаар бо күзүн, тодаргайлаарга, сентябрь 19-та РФ-тиң Күрүне Думазының ээлчеглиг чыыжының соңгулдалары болуп эртер.

ЭКОНОМИКА САЙЫДЫ COVID-19-КА УДУР ТАРЫДЫП АЛГАН

Тываның Чазак Даргазының оралак­чызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – регионнуң экономика са­йыды Айдыс Сат тарылга чорудар пунктуга коронавирус хамчыынга удур “Гам-Ковид-Вак” (Спутник V) вакцинаның бирги кезээн салдыртып алган.

Меню