Архив

Месяц: Июнь 2021

Эрткен чылын чеди кижи амы-тынындан чарылган

Айыыл чок чорук айы июль 1-де ажыттынар. Ол хуусага чедир муниципалитеттерниң бүгү удуртукчуларынга чурттакчыларның айыыл чок чоруунче болгаш суг-хөөлбектерге озал-ондакты болдурбазынче угланган хемчеглер комплекизин ажылдап кылырын сүмелээн.

АМГЫ АНЫЯКТАРГА ЭРТЕМ-БИЛИГ БОЛГАШ БОТ-САЙЗЫРАЛ БИРГИ ЧЕРДЕ

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Тываның Аныяктар эвилелиниң удуртукчузу турган, хөй-ниитижи Эртине Кууларны ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң даргазынга томуйлаан. Владислав Ховалыг бодунуң социал четкиде хууда арынында ол дугайында демдеглээн.

ТАРЫДАР КҮЗЕЛДИГЛЕР КӨВҮДЭЭН

«Сөөлгү дөрт-беш неделя дургузунда коронавирус хамчыындан аараан кижилер саны республикада көвүдеп турар. Чылдагаанын тодарадырга, оларның 30,7 хуузу хөй улус чыылган черлерге чорааш, а 51,1 хуузу өг-бүлезинге азы коллективинге аарыг чыпшырып алган болган. Эрткен чылгы байдалдың катаптаарын баш удур болдурбас деп бодаар болза, кызыгаарлыг хемчеглерни тургузуп, арыг-силиг чурумун сагыыр болзувусса чогумчалыг болур. Чамдык регионнарда байдал катаптап турар. Халдавырлыг аарыгны болдурбазыныӊ база бир дээштиг аргазы – вакцинация. Ону шалыпкын чорудары чугула.

СУГГА АЙЫЫЛ ЧОК ЧОРУК АЙЫ

Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг суг-хөөлбектерге айыыл чок чорук айын эрттирериниң дугайында айтыышкынга ат салганын дыңнадып тур

ИЮЛЬ 1-ДЕН ТУРА УРУГЛАРГА ЧАА СОЦИАЛ ТӨЛЕВИРЛЕР

2021 чылда чаа социал төлевирлерни РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Чарлыы-биле тургускан. Россияныӊ пенсия фондузу долу эвес өг-бүлениӊ бичии уругларынга пособие дугайында билдириишкиннерни июнь 1-де хүлээп эгелээр.

КАДАТ ЧОК МАЛ – ООРНУӉ ОЛЧАЗЫ

Республиканыӊ кезек кожууннарында мал-маганныӊ кадат чокка одарлап чорууру чажыт эвес дээрзин тус черниӊ иштики херектер органнарыныӊ бүрүткел дептеринден көрүп болур.

СПОРТЧУ ШӨЛГЕ ЧЕДИНГЕН

Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының медээзи-биле алырга, эрткен неделяда Эрзин кожууннуң 250 бичии ажыг чурттакчылыг Качык деп бичежек суурунуң школазынга ажык спортчу шөлдүң эптеп-тургузуушкуну доозулган. Эвээш өөреникчилиг школаны «Өөредилге» национал төлевилелдиң иштинге туткан.

2800 АЖЫГ ТОННА ДҮЖҮТТҮ АЛЫР

Бо чылдың май айда республикага «Өреге бүрүзүнге» деп чаа улусчу төлевилел бодунуң эгезин алган. Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыгның эгелээни төлевилел хууда дузалал ажыл-агыйларында чурттап турар 26 098 чединмес кижини картофель үрезини-биле хандырар арганы берген. Ооң иштинде 1241 чединмес өг-бүле үрезинни «Социал картофель» регион төлевилелиниң боттанылгазының иштинге алган, 812 өг-бүлени 2020 чылдың дүжүдүнден алган үрезин-биле хандырган, 11 499 өг-бүле бодунуң күжү-биле ногаа аймаан тарып алган.

«КАДЫКШЫЛ» НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛ-БИЛЕ ЧАА УРУГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИ ТУТТУНАР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның РФ-тиң кадык камгалал сайыды Михаил Мурашко-биле ужуражылгазының түңнелинде, РФ-тиң кадык камгалал яамызының штаттан дашкаар кол педиатр специализи Татьяна Куличенко медицина техниказының айтырыгларын чедир кылыры-биле база уруглар эмнелгезиниң тудуунуң турар черин тодарадыр дээш Кызыл хоорайга келгенин  дыңнадып тур.

АНЫЯК УДУРТУКЧУНУ ТОМУЙЛААН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Тыва Республиканың аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузунга Эртине Кууларны томуйлаанын дыңнаткан.

Меню