Архив

Месяц: Июнь 2021

ТУСКАЙ СОРУЛГАЛЫГ ӨӨРЕДИЛГЕ

Тываның Тудуг техникумунга ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы республиканың аңгы-аңгы яамыларының төлээлерин чалап алгаш, семинар-хуралды эрттирген. Хемчегге 2021 чылда өөредилге черлеринде тускай сорулгалыг өөредилге олуттарының дугайында чугаалашкан. Ындыг арга-биле өөредилге черинче кирип алырга эки-даа, багай-даа талалар бар. Бо чылдың абитуриентилерин болгаш оларның ада-иелеринге кирер дугайында медээлерни чедимчелиг, билдингир кылдыр чедирер дээш бо хуралды организастаан.

МЕДИЦИНА АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНГА ШАҢНАЛ — КВАРТИРА

Тываның Кадык камгалал яамызында «Буянныг чүрек» деп ТР-ниң Күрүне шаңналынга чагыглар хүлээп алыышкыны уламчылап турар. Ону медицина болгаш фармацевтика ажылдакчыларынга, кадык камгалалының адырында база медицина эртеминде эртем ажылдакчыларынга идегелдиг, үре-түңнелдиг, тывынгыр ажыл-чорудулгазы дээш тыпсыр. Чагыгларны 2021 чылдың июль 1-ге чедир хүлээп алыр. Шаңналды ийи азы чаңгыс өрээлдиг квартирага сертификат, а ол ышкаш 1 сая база 500 муң рубль хемчээлдиг акша-төгерик шынарлыг кылдыр тургускан.

КЫЗЫГААРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР

Хуу сайгарлыкчыларга болгаш тус-тус организацияларныӊ ажылынга хамаарыштыр өскерилгелерни ТР-ниӊ Чазааныӊ №277 докатаалында кииргенин https://shyn.ru/ дыңнадып тур.

ХАРЫЫСАЛГАНЫ КҮШТЕЛДИРЕР

«Бойдустуӊ айыыл-халаптыг база техногенниг янзылыг онза айыылдыг байдалдарындан чонну болгаш девискээрлерни камгалаарыныӊ дугайында» №68 Федералдыг хоойлуга дүүштүр, республиканыӊ Кол санитарлыг эмчизиниӊ саналынга даянып, Тываныӊ Башыӊыныӊ 2020 чылдыӊ апрель 6-да үнген №76-а Чарлыынга өскерилгелерни киирген.

УЛУГ-ХЕМНИҢ СУМУЛАРЫНГА ИНТЕРНЕТ

“Тывахарылзааинформ” компанияның ажылдакчылары чоокку үеде Арыг-Үзүү, Чодураа, Арыг-Бажы, Ийи-Тал сумуларының ном саңнарынче, Шагаан-Арыг хоорайның школазы болгаш библиотеказынче, Иштии-Хемниң фельдшер-акушер пунктузу болгаш ном саңынче, Хайыраканның чагыргазы болгаш библиотеказынче интернет четкизин киирер.

ТУРАСКААЛДЫҢ ОДУН КЫВЫСКАН

Июнь 22-де кежээкиниң 22 шакта Кызыл хоорайның Тиилелге шөлүнге «Тураскаалдың оду» деп Бүгү Российжи акция болуп эрткенин https://shyn.ru/ дыңнадып тур. Аңаа хоорайның аңгы-аңгы албан черлериниң ажылдакчылары болгаш хөй ниити организацияларының кежигүннери келген. Акцияга чүгле Кызыл хоорайның эвес, а кожа суурларның чурттакчылары база кээп киришкен. Кажыыдалдың минутазын чарлаан. Тыва эки турачыларның тураскаалдарының чанынга чыылган чоннуң аразындан назы-хары элээн дөгүй берген эне-биле чугаалаштым.

БУТ БӨМБҮҮНГЕ ЕВРОПА ЧЕМПИОНАДЫ: ДАНИЯ – РОССИЯ

2020 чылда болуп эртер турган, хамчыктыг коронавирустуң уржуундан 2021 чылче шилчиткен, футболга азы тывалап бут бөмбүүнге Европа чемпионадының финал оюннарында бо хүнде 24 чыынды команда киржип турар. Оларны 4-4 кылдыр…

ИЙИ-ЛЕ АЙ ДУРГУЗУНДА КЫЛГАН АЖЫЛЫ ТҮҢНЕЛДИГ

Июнь 21-де, Чазакка Аппарат хура­лының соонда, Тываның Башты­ңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг, ооң оралакчылары Александр Брокерт, Айдыс Сат болгаш ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыдының оралакчызы Денис Хангай журналистерниң айтырыгларынга харыы­лаан.

Меню