Архив

Месяц: Июнь 2021

АЖЫКТЫГ БОЛГАШ ХӨГЛҮГ ЧАЙ

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызында уругларның чайгы дыштанылгазының үезинде хүндүскү болгаш стационар лагерльлер айтырыын харыылаар килдистиң методизи Ангелина Ооржактың медеглээни-биле, июнь эгезинде республиканың аңгы-аңгы школаларында 151 хүндүскү лагерь ажылын эгелээш, 1 дугаар сезоннуң ажылы адакталган деп болур. Ниитизи-биле 6314 уругну хаара туткан. 2 дугаар сезонну эгелээринге белеткел ажылдары чоруп турар. Чайгы үеде уругларны дыштан­дырары-биле чүгле школалар чанында эвес, а хоорай азы суурлардан дашкаар лагерьлер база ажыттынган.

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ КАНДИДАТУРАЗЫН КИИРГЕН

Бөгүн, июнь 22-де, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг 2021 чылдың сентябрь 19-та болур Тыва Республиканың Баштыңының – Чазааның Даргазының хуусаа бетинде соңгулдаларынга киржири-биле Тыва Республиканың Төп соңгулда комиссиязынга документилерин дужааган.

БОКТУ АВГУСТ АЙГА ЧЕДИР АШТАП-АРЫГЛААР

Бо чазын Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырынга Таңды кожууннуң Дүрген сумузунда өскүс уругларга бажыңнарны бок кырында тутканынга хамаарыштыр хомудал кирген. Бо хүнде кожууннуң чагыргазы тускай аар техника-биле бок аштаар ажылды уламчылап турар.

ТАРААЛАҢ ТАҢДЫ

Бо удаада Таңды кожууннуң көдээ ишчилеринге барып четтивис. Тарылга шөлдериниң хемчээли-биле кожуун республикада мурнуку одуругже кирип турар. Бир эвес 2017 чылда 6 муң ажыг гектар черге тараа культураларын тарып турган болза, бо чылын 25 муң ажыг га шөлдерге үрезиннерни чашканын Таңды кожууннуң чагырга даргазы Алик Монгуш дыңнадып турар:

300 ООЛ ШЕРИГ ХҮЛЭЭЛГЕЗИН ЭРТТИРЕРИ-БИЛЕ АЪТТАНЫПКАН

2021 чылдың часкы келдиртилгезинден тура республиканың чыылда черинден 300 ажыг шеригже чаа келдирткен оолдар Барыын, Төп болгаш Чөөн шериг округтарынче шериг хүлээлгезин эрттирери-биле аъттаныпканнар.

АМ БАЗА КУШ ГРИВИ

Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Өвүр биле Бии-Хем кожууннарның девискээринде черлик куш аймаандан куштарның хоралыг гриви тодараттынган.

Иван Давыдов Тываже киир маңнап келген

 Омск хоорайның чурттакчызы Иван Давыдов улуг хемчээлдерге маңнаар марафончу. Ол ооң мурнунда Алтай дагларынга, Киргизияның Иссык-Куль хөлүн долгандыр, Таджикистанның Памирниң чазаглыг оруунга ол хонук-хонуу-биле марафоннарга киржип маңнап турган. Ол мындыг хевирлиг марафоннарга 2013 чылда киржип эгелээн. Чоорту дагларга маңнаары ооң сеткилинге кирип, сонуургалы улгадып-ла олурган.

САКТЫЫШКЫН БОЛГАШ КАЖЫЫДАЛ ХҮНҮ

“Июнь 22-ниң хүнү Россияныӊ сактыышкын болгаш кажыыдал хүнү кылдыр төөгүже кирген. Делегей төөгүзүнде фашизмниӊ эӊ-не коргунчуг кам-хайыра чок бүдүжүн болгаш кижи төрелгеттенниӊ араатанзыг каржы-дошкунун көргүскен дайын ол хүнде эгелээн” – деп Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-хүлээлгезиниӊ түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилерде бодунуң арынында бижээн.

ҮЕРНИҢ БАЙДАЛЫ ХЕВЭЭР АРТПЫШААН

Россияның ОБЯ-ның Тыва Республика талазы-биле кол эргелелиниң начальниги Алексей Артемев республикада үер-чайыктыг байдал быжыгып доктааганын бөгүнгү аппарат хуралынга илеткээн.

БИР МУҢ ОРУННУ БЕЛЕТКЭЭН

«Республиканыӊ эмнелгелеринде 303 кижи эмнедип турар, оларныӊ 37-зи берге байдалдыг, а 3 кижини ИВЛ аппарадынга кожуп алгаш, эмнеп турар» — деп, кадык камгалал сайыдыныӊ оралакчызы Марианна Куулар бөгүнгү аппарат хуралынга дыӊнаткан.

Меню