Архив

Месяц: Июль 2021

Тывада  COVID-19-тан аараан улустуң саны көвүдеп турар

Республика девискээринде эпидбайдалга хамаарыштыр Росхереглелхайгааралдың Тывада эргелели болгаш ТР-ниң кадык камгалал яамызының хүн-бүрүде берип турар сан -чурагайы-биле алырга, коронавирустан аараан улустуң саны көвүдеп турар. 

Владислав Ховалыгның дужаалы ёзугаар база бир ковид-госпитальды ажыдар дээн

Республика девискээринде COVID-19 халдавырлыг аарыгдан аараан улустуң саны немежип турарын барымдаалааш, Тыва Чазак дарый хемчеглерни ап эгелээн. Эмнелге черлеринге хөй чонну тырывазы-биле И.Ярыгин аттыг спорткомплекске түр када ковид-обсерваторну ажыдар дээнин ТР-ниң Чазак Даргазының бирги оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт дыңнаткан

Соок кыш кээрге, халактавазы-биле

Владислав Ховалыг Чааты сумузунда «Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели-биле туттунган спортзалды база барып көрген. Ук тудугнуң ажылы адакталып турар. Тудугну ТР-ниң спорт яамызы харыылап турар. Тудугже ниитизи-биле амдыызында 4 миллион чартык хире рубль акша чарыгдаттынган. Спортзалды чылыг-биле хандырарда чанында кожа турар культура бажыңының одалга системазынга кожары көрдүнген турган. Ынчалза-даа В.Ховалыг «Арай деп чараш спортзалды кылып алгаш, оон соок кыш кээрге, халактавазы-биле одалга айтырыын шын шитпирлеп алганывыс дээре» — дээш, одалга бажыңын аңгы кылырын саналдааш, ол ажылды кылырынга чүү херегин, чарыгдалдарын санап үндүрерин ТР-ниң Спорт сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Субудай Монгушка даалганы берген.

Владислав Ховалыг: Тудугну чогуур үезинде доозар

Шагаан-Арыг хоорайдан ырак эвесте суг сордурар станциязынга четкен. Шагаан-Арыг хоорайның хөй квартиралыг бажыңнарын суг-биле хандырып турар ийи станцияны 2021 чылдың майдан эгелеп чаартып эгелээн турган. Чеже-даа кылыр ажыл хөй болза, ажылды хүлээнген дагдыныкчы организация бо чылдың октябрьга чедир түр үеде ажыглаары-биле бир насосту ажыглалче кииргеш, амгы үеде ажыглалда турар насосту чаартырын планнап турар.

Кончуг дүрген хемчеглерни ап, шын ажылдап турар деп, Сергей Шойгу үнелээн

Тываның Чазак Даргазының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкиде бодунуң блогунда чон-биле дорт харылзаазын доктаамал чорудуп турар. Ол чоннуң  салган айтырыгларынга, чамдык анчыг-даа тайылбыр-бижиктеринге бөдүүнү-биле болгаш дорт харыыларны хөөредиг чок берип турары республиканың чурттакчыларынга эптиг байдалды тургузуп турар. Владислав Ховалыгга чоннуң бүзүрели хүнден-хүнче өзүп олурары оон-на көскү. Тывага Сергей Шойгу кээп чорда, ооң-биле ужурашканын, ол бөдүүн сөстер-биле бодунуң блогунда мынчаар бижээн:

Владислав Ховалыг аныяк эмчиге дузалаар болган

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг хамаатыларны хууда хүлээп алган.
Республиканың удуртукчузунуң хүлээп алыышкынынга келген кижилерниң бирээзи амыдыралда идепкейжи болгаш ажыл-ишке шудургу аныяк реабилитолог эмчи Адыгжы Ооржак. Беш чыл бурунгаар аңаа амгы үениң медициназының келдередилге төвүн ажыдар күзел тыптып келген.

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ КИДИН-ТҮЛҮК

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожууннуң төвү Шагаан-Арыгже ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде июнь эгезинде болган күштүг шуургандан когараан эмнелгени барып көрген. Эмнелгениң соңгаларының чамдыызы бустугулап калганын көргеш, чүгле бузулган соңгаларны эвес, а эмнелгениң шупту соңгаларын амгы үениң пластик соңгалары-биле солуп, чаартырын демдеглээн.

ЧЫЛЫГ КЫШТААР ДЭЭРЗИНГЕ ИДЕГЕДИВИС

Шагаан-Арыг хоорайның хөй квартиралыг чуртталга бажыңнарының чурттакчыларын кыш боорга-ла чылыг айтырыы дүвүредип эгелээр. Сөөлгү каш чылдар дугузунда ук айтырыг чидиг болуп артпышаанын чон билир. Чүге дээрге ол дугайында чаңгыс эвес удаа социал четкилерге бижип турган.

ШАГААН-АРЫГЖЫЛАРГА АРЫГ СУГ

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың кожууннарынче ажыл-агыйжы үнүүшкүннү кылып чорудуп эгелээнин билир бис. Бо удаада Улуг-Хем кожуунче ажыл-агыйжы сургакчылаашкынны кылгаш, ук кожууннуң амгы үеде чугула хереглелдерин өөренип көргеш, чогуур хемчеглерни чорутканын https://shyn.ru/ дыңнадып тур.

ТЫВАДА ЭЛЕКТРИ ЭНЕРГИЯЗЫНЫҢ ТӨЛЕВИРИ ЧИИГЕЛДЕЛИГ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг чурттакчы чонга 2021 чылдың июль1-ден тура электри энергиязынга чиигелделиг тариф тургузарының дугайында шиитпирни хүлээп алган. Бо чүүлдү ТР-ниң тарифтер талазы-биле албанының 2021 чылдың июнь 30-де үнген №10 доктаалында бижээн.

Меню