Архив

Месяц: Июль 2021

ЭРТЕМ-МЕРГЕЖИЛИН БЕДИДЕР

Бо чылын Тывага «Чурагайлыг трансформация биле чурагайлыг экономика: технологиялар болгаш компетенция» программазының талазы-биле күүсекчи эрге-чагырга органнарының 40 ажылдакчызы «Чурагайлыг экономиканың кадрлары» деп регионалдыг төлевилел-биле эртем-мергежилин бедидер ужурлуг.

COVID-19 БАДЫТКАТТЫНМААН

ТР-де Росхереглелхайгаарал эргелели «Орленок» чайгы дыштанылга лагеринде байдалга хамаарыштыр парлалга конференциязынга албан ёзузу-биле медээни берген.

АВТОМАШИНА – АЙЫЫЛДЫГ ХӨЛГЕ

Чөөн-Хемчик кожууннуң төвү Чадаана хоорай биле Бажың-Алаак суур аразында автомобиль оруунга бо чылдың июнь 29-түң хүнүнде кежээ УАЗ-469 марканың машина аңдарылгаш, ону чолаачылап чораан 13 харлыг оол амы-тынындан чарылганы хөй кижилерни хомудадып, сагыш-сеткилин хөлзедип дүвүреткен.

АЙДЫҢ САРЫГЛАР: ПУТИН БОДУНУҢ ҮЛЕГЕРИН КӨРГҮСТҮ

“Чамдык регионнарга эпидемия бедий берген таварылгада чогуур албан-хүлээлгелиг органнар айыылдыг бөлүктүң кижилеринге тарыыдыышкынны кылыр эргелиг деп Россияның Президентизиниң чугаалаанын чөптүг деп санаар мен. Ол шын шиитпир” – деп ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызы Айдың Сарыглар дыңнаткан.

В. ХОВАЛЫГ: ПРЕЗИДЕНТ КЕЗЭЭДЕ ЧОН-БИЛЕ ХАРЫЛЗААДА

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг дүүн, июнь 30-де, Россияның Президентизи Владимир Путинниң чыл санында эрттирип турар чон-биле дорт харылзаазынга бодунуң бодалдарын социал четкиде бижээнин  дыңнадып тур.

ЭГЕ КЛАССТАР ЧАҢЧЫЛЧААН ХЕВИРГЕ ӨӨРЕНИР

Владимир Путин-биле дорт эфирни школачылар кончуг кичээнгейлиг көрүп,  боттарын дүвүредип турар айтырыгларны, чижээ,  «Чаа өөредилге чылында чаңчылчаан хевирге өөренир бе азы бажыңнарынга бе?»- деп, айтырган.

Шериглер көвүрүг тудуун эгелээн

Тываның суурларының аразында транспорт аргыштырылгазын экижидери-биле Башкортостанның Алкино-2 суурундан 12-ги аңгы гвардейжи инженер бригадазының шериг албан-хүлээлгелиглери республикада чедип келгенин @tmgnews17 дыңнадып тур. Олар Өвүр кожууннуң Саглы суурунда хемни кежилдир ийи чаа…
Меню