Архив

Месяц: Июль 2021

РУЛЬ ДОЛГААРЫ – УЛУГ ХАРЫЫСАЛГА

Эрткен неделяда республикага орук озал-ондаандан улуг чидириглиг чаңгыс эвес коргунчуг айыыл-халап болганының түңнелинде, ооң чылдагааннарын илередип, аңаа удур хемчеглер чорудар ажылдар чоруттунуп эгелээн.

253 ДАШТЫКЫ КИЖИ ТЫВАГА ЭМНЕТКЕН

«Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң «Эмчи ачы-дузазының экспорту» федералдыг төлевилел күүселдези-биле чылда 200 даштыкы кижини хүлээр тургаш, 2021 чылдың бирги чартыында Тывага 253 кижиге ачы-дузаны көргүскен.

КАРГЫРАА-2021

Тыва культура төвү Тыва Республиканың Культура яамызының деткимчези-биле, Кыргыс Соруктунуң 120 харлаан юбилейинге, Тыва Арат Республиканың тургустунганындан 100 чылдаанынга, Эрзин кожууннуң 80 чыл болган юбилейинге база Тыва Республикада Хѳѳмей хүнүнге тураскаадып, «КАРГЫРАА – 2021» ырактан киржир делегей чергелиг мөөрейни эрттирерин чарлаан.

МУНИЦИПАЛИТЕТТЕРНИҢ АЖЫЛЫН СОЙГАЛААН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның даргалаашкыны-биле, дүүн, июль 28-те, республика чазаанга, Тываның кожууннарынче үнүүшкүннер үезинде берген даалгаларынга хамаарыштыр контроль шагы эрткен.

ҮШ КАЪТ ЧАА ЭМНЕЛГЕ БЕЛЕН

Россияныӊ камгалал яамызыныӊ шериг-тудуг комплекизиниӊ специалистери республиканыӊ найысылалынга амгы үениӊ консультация-диагностика төвүн тудуп кылган.

ТАРЫЛГА ЧУГУЛА БЕ? ХООЙЛУЖУДУЛГАНЫҢ АРТАП БОЛБАС ЧҮҮЛДЕРИ

Тарылга эртеринден ойталааны дээш ажылдан халаар — амгы үениң маргыш чок боттуг чүүлү мындыг апарган. Чурттуң бир чамдык регионнарында кол күрүне эмчилери ыявыла тарыдылганың дугайында доктаалдарны үндүргеннер. Бо чылдың июльда Тываның Росхереглелхайгааралының удуртукчузу Людмила Салчак база ындыг доктаалды хүлээп алган. Аңаа дүүштүр чамдык бөлүк ажылдакчылар коронавируска удур тарылганы албан эртер ужурлуг, бир эвес оон ойталаар чүве болза, шалыңын санавайн, түр үеде ажылындан халадыр. Бөгүн ажыл берикчилери болгаш ажылдакчылар чүнү билзе чогуурул? Шынап-ла, тарылга ындыг кончуг чугула бе …

АЙЫЫЛ ЧОК ЧОРУКТУ КАНЧАП ЧЕДИП АЛЫРЫЛ?

Тываның Чазааның оралакчы даргазы Олег Бадының башкарып эрттиргени орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырарының талазы-биле чазак комиссиязының хуралынга бо айтырыгга харыы бээрин оралдашкан.

СӨӨЛГҮ ХОНУКТА 170 КИЖИ ААРААН

Вирустуӊ тарап турары: Кызыл хоорай – 87, Кызыл кожуун – 24, Таңды кожуун – 21, Чөөн-Хемчик кожуун — 11, Өвүр кожуун — 5, Сүт-Хөл кожуун — 3, Тес-Хем кожуун — 3, Бай-Тайга кожуун — 2, Барыын-Хемчик кожуун — 2, Каа-Хем кожуун — 2, Тожу кожуун — 2, Улуг-Хем кожуун — 2, Чеди-Хөл кожуун — 2, Эрзин кожуун — 2, Ак-Довурак хоорай — 1, Мөңгүн-Тайга кожуун — 1.

ХАМЧЫКТЫГ ААРЫГ ӨӨСКҮВҮШААН

Вирустуӊ тарап турары: Кызыл хоорай – 88, Кызыл кожуун – 41, Чөөн-Хемчик кожуун -17, Тес-Хем кожуун – 9, Таңды кожуун – 8, Сүт-Хөл кожуун — 4, , Каа-Хем кожуун — 4, Чеди-Хөл кожуун – 3, Ак-Довурак хоорай — 3, Эрзин кожуун — 3, Тожу кожуун — 2, Бии-Хем кожуун — 2, Барыын-Хемчик кожуун — 1, Бай-Тайг кожуун — 1, Улуг-Хем кожуун — 1, Мөңгүн-Тайга кожуун — 1.

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ СҮТ-ХӨЛДЕ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бөгүн, июль 27-де, Сүт-Хөл кожууннуң төвү Суг-Аксынга ажыл-агыйжы сургакчылаашкыны-биле барган.

Меню