Архив

Месяц: Июль 2021

ОРУКТАР БОЛГАШ АРЫГ-СИЛИГ

Июль 26-да Тываның Башты­ңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Хова­лыг чуртталга-коммунал ажыл-агыйының, орук-транспорт комп­лекизиниң сайыттары болгаш Кы­зыл хоорайның мэри-биле хуралды эрттирген. Аңаа найы­сы­лал Кызылдың болгаш респуб­ликаның кожуун төптериниң чаагайжыдылгазының дугайында чу­гаалашкан.

ТАҢДЫНЫҢ КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРИ БОЛГАШ БИЛЛ ГЕЙТС

Эрткен субботада, июль 24-те, Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Таңды кожуунда Михаил Санниковтуң бол­гаш Алена Кууларның удуртканы фермер ажыл-агыйларынга чедип, республика иштинге ажылчын сургакчылаашкынын уламчылаан.

РЕСПУБЛИКАДА ОНЗА БАЙДАЛДАР

Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республика талазы-биле Кол эргелелиниң начальниги, иштики албанның генерал-майору Алексей Артёмов Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралынга бөгүнде республикада байдалдың дугайында илеткээн.

АЙЫЫЛДЫГ ОРУКТУ ЭДЕ КЫЛЫР

Бөгүнгү аппарат хуралынга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг июль 23-те озал-ондак болган орукка хамаарыштыр чогуур хемчеглерни чорудар дугайында дыңнаткан.

«Фермер школазы» — Россельхобанкыныӊ ниити Россия масштабтыг өөредилге төлевилели.

Кол угланыышкыны фермер ажыл-агыйын сайзырадыры, амгы үеде ажылдап турар болгаш ажыл-херээн чаа-ла эгелеп чоруур арат фермерлерни бизнес чорудар арга-мергежилге өөредири, боттарыныӊ эгелекчи саналын амыдыралга боттандырар талазы-биле ажык-дузалыг билиглерни бээри.

АНАА ЭВЕС АРТАС САНАА

Мөгениң баштайгы базымнары Японияның төвү Токио хоорайда эртип турар XXXII чайгы Олимпий оюннарын тыва чон база улуг сонуургал-биле көрүп турар. Ынчалза-даа онза кичээнгейни хостуг хүреш маргылдаазынче угландырары билдингир. Чүге дизе…

ХАМЧЫКТЫГ ААРЫГДАН БО ЧЫЛЫН 45 КИЖИ МӨЧЭЭН

Вирустуӊ тарап турары: Кызыл хоорай – 97, Кызыл кожуун – 41, Барыын-Хемчик кожуун – 4, Сүт-Хөл кожуун – 4, Каа-Хем кожуун – 4, Чеди-Хөл кожуун – 4, Эрзин кожуун — 4, Таңды кожуун — 3, Бай-Тайга кожуун – 3, Чөөн-Хемчик кожуун – 3, Өвүр кожуун – 2, Бии-Хем кожуун – 2, Тожу кожуун – 2, Тере-Хөл кожуун – 1, Тес-Хем кожуун – 1, Улуг-Хем кожуун – 1, Чаа-Хөл кожуун — 1.

Владислав Ховалыг Таңдының фермерлери-биле ужурашкан

Дүүн, июль 24-те, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Таңды кожууннуң фермер ажыл-агыйларынга четкен. Фермерлер Михаил Санников биле Алена Кууларның ажыл-агыйларында мал чеминиң белеткели кандыг байдалда чоруп турарын көрүп танышкан.

СЕКПЕРЕДИР “СЕРЕБРЯНКА”

Бо айның эгезинде “Серебрянка” профилакторийге ырак-чооктан 40 хире кижи кээп дыштандывыс. Өвүрнүң Дус-Дагдан Кызыл-Уруг Санчат-оол, Эрзинден Валентина Чоо­ду, Эрги-Барлыктан Зинаида Саая, Ак-Туругдан Мария Шойдан-оол, Терлиг-Хаядан Татьяна Севекпут, Балгазындан Кара-кыс Хуваа олар-биле кады эки эмненип, дыштанып алдывыс.

ШЕРИГ КОМИССАРЫ – МОӉГУШ СУВАК

Моӊгуш Сувак ышкаш шериг сайыттары чүс чылда чаӊгыс катап төрүттүнер дижир. Олар хөлзээзинниг чымыштыг берге үелерде шеригниӊ болгаш чурттуӊ салым-чолу дээш харыысалганыӊ аар чүъгүн боттарынга хүлээнип алганы-биле, төөгүге көстүп келир.

Меню