Архив

Месяц: Август 2021

ОНЛАЙН ХҮЛЭЭП АЛЫЫШКЫНГА АМЕРИКАДАН ӨГ-БҮЛЕ КИРИШКЕН

Республиканың бирги удуртукчузунуң бодунуң эрттирген видеоконференцхарылзаалыг ужуражылгага Кызылдың Энергетиктер микрорайоннуң чурттакчылары база АКШ-тан өг-бүле киришкен. Хамаатылар хүлээп алыышкынынга тайылбырны бээри-биле ,тудуг сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Аяс Хунай-оол, ЧКА сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Мерген Мынын-оол база хоорай мэри Карим Сагаан-оол киришкеннер.

УЛУГ-ХЕМЧЕ СТЕРЛЯДЬ БАЙЛАҢНАРЫН САЛГАН

Дүүн, август 1-де, республиканың үш уруг бүдүрүлгези – «Ойна» алдын тывыш артели, «Восток» болгаш «Лунсин» кызыгаарлыг харыысалгалыг ниитилелдери Боом дааның чанындан Улуг-Хемче Кызыл дептерже кирген 8500 стерлядь байлаңнарын киир салган.

ХӨЙ УЛУС-ЧОН ЧЫЫЛГАН ХЕМЧЕГЛЕР ЭРТТИРЕРИ ХОРУГЛУГ

Росхереглелхайгааралдың Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң дыңнадыы-биле алырга, бо хүннерде аарыгның халдавыры хонук санай кызырлып турар. Ындыг чүүл 2021 чылдың август 2-ден тура күштүг шеглел-кызыгаарлаашкыннарның кезик-чамдыызын уштур арганы берген.

АВГУСТ 2-ДЕ 160 ААРЫГ КИЖИ ИЛЕРЕТТИНГЕН

Вирустуӊ тарап турары: Кызыл хоорай – 102, Кызыл кожуун — 20, Чөөн-Хемчик кожуун — 3, Эрзин кожуун — 4, Таңды кожуун — 10, Бай-Тайга кожуун — 1, Бии-Хем кожуун — 10, Тес-Хем кожуун — 2, Чаа-Хөл кожуун — 2, Сүт-Хөл кожуун – 1, Улуг-Хем кожуун – 3, Тожу кожуун – 2.

НААДЫМ ЧЕМПИОНУ БОЛУРУНГА ЧИГЗИНИГ ТУРБАС

Мөңгүн-Тайга кожууннуң Шегетей деп черде эрес-кежээ сарлык кадарчызы Эрес-оол Иргитти танывас, билбес кижи ховар. Ол салгал дамчаан малчын. Ооң кырган-ачазы Михаил Көже алдарлыг сарлык кадарчызы, “Ленин” ордениниң эдилекчизи, ол ышкаш ада-иези Бора-Кыс, Хүлер-оол Иргиттер ол-ла Шегетейниң алдарлыг малчыннары чораан.

БОДАНГАНЫ БОТКА ХЕРЕК ЭВЕС БЕ?

Бистиң тыва чоннуң чүве тоовазын бо-ла чорааш кайгаар мен. Ынчап чүве тоовайн чорувуста, амыдырал, ооң уг-шии сыр-дедир өскерилген болдур ийин. Чон политика мырыңай билбес, ону сонуургавастаан. Ол нарыыдаан, өлүмнүг аарыглар сөөртүп алган аза-четкер ышкаш аравыста келген.

Меню