Архив

Месяц: Август 2021

ЭЭРБЕКТЕ – ЧАА КУДУК

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг-биле «Дорт чугаа» үезинде Тываның чонунуң илереткен дилег чагыын күүседип турар.

НАЙЫСЫЛАЛГА КҮШ-КУЛЬТУРА-КАДЫКШЫЛГА КОМПЛЕКСТЕРИН ТУДАР

Тыва Республика «Демография» национал төлевилелдиң “Спорт – амыдыралдың нормазы” төлевилел күүселдезиниң 2019 чылдан бээр идепкейлиг киржикчизи. Республиканың спортчу инфраструктура хөгжүлдезинче 2021 чылда 33 ажыг сая рубль көрдүнген, ону аңгы-аңгы хар-назылыг кижилерни база көдээ чурттакчыларны спортчу белеткелдер хемчеглеринче хаара тудар.

ТЫВАНЫҢ АРГА-АРЫЫН КАТАП ТУРГУЗАР

Тыва арга-арыг шөлдериниң талазы-биле Сибирьде мурнуку черни ээлеп турар. Республиканың арга-арыг фондузунуң ниити шөлү – 10882,9 муң га, а 8021,5 муң газы арга-арыг. Үнүштер болгаш дириг амытаннар делегейинге, экологияга улуг когаралды өрттер чедирип турар. Республикада ол айтырыгны шиитпирлээри-биле, «Экология» национал төлевилелдиң “Арга-арыг камгалалы” федералдыг төлевилели-биле арга-арыгны катап тургузары дээн ышкаш хемчеглерни ап турар.

САМАГАЛДАЙДА ЧАА АВТОСЕРВИС АЖЫТТЫНГАН

Тес-Хем кожууннуң чурттакчызы Альберт Чанчыкаа күрүнениң деткимчези, ылавылаарга социал керээниң дузазы-биле төрээн суурунга машина септээр чаа автосервис ажыдып алган.

КУРАНЧЫЛАР ХАРЫЛЗААДА

Тывада кайгамчык чараш черлер хөй. Оларның бирээзи Тес-Хем кожууннуң Шуурмак суурунуң чоогунда Куран арбаны. Бо чараш оранда 95 кижи чурттап турар. Оларның хөй кезии хүндүлүг дыштанылгада хоочуннар. Куранчыларның өреге бүрүзү мал-маганныг. Сөөлгү үелерде чүгле улуг назылыглар эвес, а хөй ажы-төлдүг аныяк өг-бүлелер база арбанда чурттап турар апарган.

АРМЕЙЖИ ОЮННАРГА РОССИЯ ТИИЛЭЭН

“Шериг ралли” болгаш “Аъттыг марафон” делегей чергелиг армейжи оюннар 4 дугаар болуп эртип турары бо. Бо чылын ол август 22-ден 29-ка чедир уламчылаан. Август 29-туң хүнүнде «Азия төвүнге» маргылдааны түңнеп, тергииннерни шаңнап-мактаан. Бо байырлыг хемчегни тыва чонну алдаржыдып чоруур ыры-хөгжүмү-биле эгелээн.

САМАГАЛДАЙ ШКОЛАЗЫНГА СПОРТЧУ ӨРГЭЭ НЕМЕЖИР

Бо чылдың июль айда ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның Тес-Хем кожуунче ажыл-агыйжы сургакчылаашкынының үезинде кожууннуң чагырга даргазы, Самагалдайның 1 дугаар школазының директору болгаш башкылары ук школага спортзал кылдырарының дугайында дилегни киирген. Республиканың удуртукчузу ол-ла дораан шиитпирни үндүрүп, ук школага демир каркастардан чаа хевирниң спортзалын дарый тудар даалганы ТР-ниң Спорт яамызынга берген турган.

РЕСПУБЛИКАНЫҢ ТЕРГИИН БАШКЫЛАРЫН ШАҢНААН

Кызылда чаа ажыттынган 18 дугаар школага болуп эрткен өөредилге ажылдакчыларының август чөвүлел хуралының ниити кезээнде, республиканың шыырак башкыларынга Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан. 11 класс доозукчуларының чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын тергиин демдекке доостурган башкыларга акша шаңналдарын бо чылын бир дугаар берген. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг шаңналдарны тудускан.

ОРУКТУҢ АЙЫЫЛ ЧОК БОЛУРУ ДЭЭШ

Улуг-Хем биле Чаа-Хөл кожууннарда светофорлуг объектилерни солуур, чадаг кижи оруунуң херимин кылыр, орук демдээниң медээлерин болгаш удур чырыдар демдектерни тургузар. Чаа-Хөл кожууннуң Ак-Туруг суурунуң кезээнде оруктуң айыылдыг ээр черинге 34 орук демдээн специалистер тургузуп каан. Орук демдээнге келген чырыкты, көрүнчүк дег, дыка дүрген удур чырыдар болгаш дүне-хүндүс кандыг-даа үеде тергиин эки көстүп турар флуоресцентилиг щиттерден кылган. Оруктуң хенертен ээр черинге чоокшулап келгенин чолаачыга сагындырары-биле, херелди удур чырыдар 58 катафоттарны кылып каан.

НАЦИОНАЛ ЧЕЧЕН ЧОГААЛ ШАҢНАЛЫ

Тыва Республиканың Нациялар херээниң талазы-биле агентилел чогаал адырында “Национал чечен чогаал шаңналы” мөөрейже ажылдарны хүлээп эгелээнин чарлаан. Шаңналды ноябрь 1-де, Тыва дыл хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчегде тыпсыр. Мөөрей ажылдарын бо чылдың сентябрь 20-ге чедир хүлээр.

Меню