Архив

Месяц: Август 2021

АРМЕЙЖИ ОЮННАРНЫҢ ИЙИГИ ЧАДАЗЫ ЭГЕЛЭЭН

Август 22-де эгелээн чыл санының «АрМИ-2021» делегейниң армейжи оюннарында, Россия биле Моолдуң Чепсектиг күштериниң командалары маргылдааның ийиги чадазынче кирген – аът марафонунуң негелдези езугаар киржикчилер тускай даалгаларлыг 100 ажыг км-ни эртер.

НАЙЫСЫЛАЛГА КУЛЬТУРЛУГ САЙЗЫРАЛ ТӨВҮН ТУДАР

«Культура» национал төлевилелдиң “Культура хүрээлели” федералдыг төлевилели-биле, Кызылда Культурлуг сайзырал төвүн тудар ажылдар эгелээн. Чаа албан черин ийи чыл иштинде тудуп үндүргеш, 2023 чылда ажыглалче киирерин планнаан. Амгы үеде ооң тудар чериниң дөзевилел документациязын кылган. «Авангард» КХН-биле керээ чардынган. Объектини шапкын хөгжүп турар “Спутник” микрорайонунда чаа уруглар садының чоогунга тудар.

ПРЕЗИДЕНТИДЕН ПЕНСИОНЕРЛЕРГЕ 10 МУҢ ДУЗА АКША

Чоокта чаа Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин «Чаңгыс демниг Россия» партиязының төлээлери-биле ужуражылга үезинде, хамчыктыг аарыг коронавирус ковид-19 ам-даа чавырылбааны-биле холбаштыр Россияның шупту пенсионерлеринге 10-10 муң акшаларны социал дуза кылдыр үндүрүп бээрин саналдаан турган.

ЧЭЭРБИ ЧАА АВТОБУСТУҢ ДҮЛГҮҮРЛЕРИН ТЫВЫСКАН

Чаа 2021-2022 өөредилге чылы эгелээр бетинде башкыларның чөвүлел хуралдары үш хүн дургузунда болган. Чөвүлел хуралдың эң сөөлгү хүнүн Кызылдың солагай талакы дачаларында чаа туттунган школага эрттирген. Хурал эгелээр бетинде ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың 20 школазынга чаа автобустарның дүлгүүрлерин тывыскан.

СПОРТ ОРДУЗУНУҢ ТУДУУН ДООЗАР ИДЕГЕЛ БАР

Каа-Хем суурда спорт ордузунуң тудуун 2012 чылда эгелээн турган. Ол элээн каш чыл дургузунда чоруп турар узун хуусаалыг тудугларга хамааржыр. Ооң ажыдыышкыны чылдан чылче узамдыгып бар-ла чыдар. Тудугну доозар хуусаазын каш-даа өскертип, соңгаарлаткан. Баштай 2019 чылда дужаар дээн, оон 2020 чылче чыла берген. Ам 2021 чыл келди, тудуг ам-даа доозулбаан. Доозулбас тудуг деп санаар дээрге, ында ажыл бичиилеп-даа болза чоруп турар.

ЧАА КИСЛОРОД СТАНЦИЯЗЫ НЕМЕШКЕН

Республиканыӊ 1 дугаар эмнелгезиниӊ терапия корпузу медицина кислородун бүдүрер AS-N станцияны ажыглалче кииреринге белен. Амгы үеде Тывада ийи ындыг станцияны тургускан – Барыын-Хемчиктиӊ эмнелге төвүнде болгаш республиканыӊ 1 дугаар эмнелгезинде. Ооӊ бирээзиниӊ-не өртээ 23 сая рубльге деӊ.

КАРА-СУГНУҢ МАЛЧЫНЫ

Таңды кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң дыңнадып турары-биле алырга, 17 муң ажыг инек, дөртен ажыг муң хой-өшкү, чеди муң ажыг аът, сес муң ажыг хаван болгаш дөрт муң хире дагаа көдээ ажыл-агый бүрүткелин эрткен.

БАШКЫЛАРНЫҢ АВГУСТ ЧӨВҮЛЕЛ ХУРАЛДАРЫ

Чаа өөредилге чылының бүдүүзүнде Тываның өөредилге ажылдакчыларынга 2020-2021 өөредилге чылының түңнелдерин үндүр­ген база чаа сорулгаларын салган “Өөредилгениң шынарындан – амыдыралдың шынарынче” деп август чөвүлел хуралдары болуп эгелээн. Санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерни сагывышаан, конференцияны август 24-26 хүннеринде республиканың аңгы-аңгы черлеринге база онлайн шөлчүгештерде болуп турар.

ДООЗАЗЫ ДЭЭДИ ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЕРИНГЕ ӨӨРЕНИР

2014 чылда, Тываның Россия-биле демнежилгезиниң болгаш найысылал Кызылдың 100 чыл оюн демдеглээн чылда, Кызылдың Президентиниң кадет училищези ажыттынган.

Меню