Архив

Месяц: Октябрь 2021

ӨРЕГЕ БҮРҮЗҮНГЕ КАРТОФЕЛЬ

Күс дүшкен. Эртен, кежээ сооп, тайгалар баштарында хар чаай берген. Бо үеде кышка белеткел, дүжүт ажаалдазы дээш-ле көдээ ишчилерге чымыштыг үе эгелээн. Ылаңгыя Тывада бирги черде көдээ ажыл-агый, көдээ ишчилерниң…

БОЖАЛЫГГА БОЛГАН МӨӨРЕЙ

2021 чылдың сентябрьның 24-түң хүнүнде Тес-Хем болгаш Эрзин кожууннарның девискээринде Божалыг, Чаңгымай азы Чаа-Хову-даа деп чоннуң адап өөренгени черге улуг болгаш аныяк чүгүрүк база чыраа, челер малдар аразынга ТАР-ның тургус­тунганындан бээр 100 чылдаанынга, Наа­дым-2021 байырлалынга тураскааткан аът чарыжынга чүгле ушта халыыр улуг чүгүрүк, чыраа база челер болгаш чоруктуг малдар дээш ниитизи-биле 372 соодуп, баглап каан аъттарын ховар дирткен чылгычы эрлер эккеп, чарыштырган.

ЧАА КИНО: «НАЙДАН КЕЗЭЭ МӨҢГЕДЕ ЧУРТТААР»

Делегейде шылгараңгай чурукчу Надя Рушеваның дугайында «Найдан кезээ мөңгеде чурттаар» деп фильмни 2022 чылда тырттырып эгелээрин «Профисинема» ниитилели дыңнадып турар.

“ХҮЛҮМЗҮРҮГ ОПЕРАЦИЯЗЫ” АЧЫ-ДУЗА АКЦИЯЗЫ

Кижилерниң мага-бодунда, арын-шырайында кемниг чүүлдерни эмнээр талазы-биле кончуг бедик мергежилдиг хирург болгаш өске-даа эртем-билиглерлиг эмчилер делегейниң аңгы-аңгы чурттарындан Чечен Республиканың төвү Грозный хоорайда чыглып келгеш, “Хүлүмзүрүг операциязы” деп эмнелге ачы-дуза акциязында киржип турарлар.

3200 өг-бүлени халас хөмүр-биле хандырар

 Тывада «Социал хөмүр» губернатор төлевилели-биле 3222 өг-бүле кыжын одаар хөмүр азы одаар ыяшты алыр.
Дөрт болгаш оон хөй, азы азыраан ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал деткимче кылдыр одаар чүүлдү 2016 чылдан бээр дүжүрүп турар. 322 өг-бүлениң 3049-зу хөмүрнү, а 173-ү ыяшты алыр. Хөмүр чедирери болдунмас черлерде чурттап турар өг-бүлелерге ыяшты бээр. Деткимче алыкчызы өг-бүлелерде ажы-төлдүң ниити саны — 14 муң ажыг.

Меню