Архив

Месяц: Октябрь 2021

ЧАА ТОМУЙЛААШКЫН

Тыва Республиканың чер болгаш өнчү хамаарылгаларының сайыды албан-дужаалда Аян Допуй-оолду томуйлаан. Күрүне албанынга ажылдаар мурнунда, “Тыва Республиканың инвестицияларны хаара тудар база камгалаар агентилел” АН чиңгине директорунга ажылдап турган.

КҮШ-КУЛЬТУРА КИЧЭЭЛИНГЕ ЫНАК МЕН

Сорук кирер онза сөстерни улуг назылыг Александр Доӊгакович Сарыгбаев чугаалаан. Ол Хову-Аксыныӊ дазылга-бажыӊында чурттап турар.

РЕСПУБЛИКАДА ЭПИДЕМИОЛОГТУГ БАЙДАЛ

Республикада эпидемиологтуг байдал: коронавирустуг хамчыктан аараан 433 кижи стационарлыг эмнээшкинде. Оларныӊ 64-тү бичии уруглар, а 14-тү иштиг херээжен улус.

ХӨМҮР ӨРТЭЭ ЧОННУ ӨӨРТКЕН

Республиканыӊ Чазаа бо күзүн хөмүр өртээн хөлүн эрттир аартатпас дээш, чоннуӊ амыдыралын бодай аарак, ооӊ өртээн доктаадып тургускан. Чонну оттулар чүүл-биле хандырар хүлээлгелиг организациялар ооӊ өртээн ам өстүрбейн турар дээрзин Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкилерге арнынга бижээн:

ӨӨРҮШКҮМНҮ ИЛЕРЕТТИМ

Кижи чырык чер кырынга бодарап төрүттүнгеш, амыдырал-чуртталганың оруун ажыдып, эртем-билиг чедип, өг-бүле туткаш, ажыл-агыйже шымнып кире бээр. Үелер, чылдар дүргени-биле эрте бээр, 70 хар чеде бергенин безин кижи билбейн баар-дыр. “Бо улуг байырлалды демдеглээр-дир, ачай!” — деп, уругларым болгаш өөм ишти санал киирерге, деткидим.

ЛАВРОВ ТАЛИБТЕР-БИЛЕ УЖУРАШКАН

Афганистан талазы-биле “Москва формадының” үшкү хуралы Москвага болуп эрткен. Аңаа Таджикистанның, Иранның, Казахстанның, Киргизияның, Кыдаттың, Пакистанның дээш ниитизи-биле 10 күрүнениң делегациялары киришкен. “Москва формадының” ол хуралынга Талибанның (Россияда хоруглуг террорисчи…

ЫНАК ПОВАРЫВЫС

Салгалывыс кадык болзун дээш, оларны шын чемгерери – бир кол сорулгавыс. Бо сорулганы чедип алыр дээш, кызып ажылдап чоруур кижилеривис – поварларывыс. Оларның бирээзи бистиӊ сумунуӊ кенни, эвилеӊ-ээлдек, экииргек-дузааргак, холу чемзиг, Өвүр чонунуӊ төлептиг кызы – Надежда Кызыл-ооловна Соян.

ХАРЫЛЗААДА – ЮСТИЦИЯ ЯАМЫЗЫ

Тыва Республиканыӊ Юстиция яамызы хүн бүрүде ажыл-албанындан аӊгыда, чоннуӊ амыдырал-чуртталгазынга ажыктыг сүмелерни берип, боттарыныӊ быжыг хамааты туружун көргүзүп чоруур.

БАЙДАЛДЫ НАРЫЫДАТПАС ДЭЭШ

Коронавирус аарыгдан аараан кижилер эмнедип чыдар, эмнелге ажыл-чорудулгазы хөй угланыышкынныг медицина төвүнге Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чораан.

ТЫВАГА АМ БАЗА ЧЕР ШИМЧЭЭН

Бөгүн, октябрь 23-те, эртенгиниң 06.00 шак үезинде Тываның барыын кожууннарының девискээринге чер шимчээшкининиң элээн күштүг силгиишкиннери болган. Сөөлгү медээлер ёзугаар алырга, чер шимчээшкини Чөөн-Хемчик кожууннуң төвү Чадаана хоорайдан 7 километр черден эгелээн, ооң күштүү 4,7 балл.

Меню