Рубрикалар

28 ХОНУК КЫЗЫГААРЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕРНИ КИИРЕРИН СҮМЕЛЭЭН

Росхереглелхайгааралдыӊ Тыва Республикада эргелели 28 хонук дургузунда кызыгаарлыг хемчеглер киирерин сүмелеп турар.

«Сөөлгү беш неделя дургузунда COVID-19 хамчыктан аараан кижилерниӊ саны республикада көвүдей берген. Оларныӊ 30,7 хуузу – хөй улус чыылган черлерге чорааш, а 51,1 хуузу өг-бүлезинге азы коллективинге аарыг чыпшырып алган дээрзин эпидемияныӊ истелгези тодараткан. Ам кызыгаарлыг хемчеглер тургузар болзувусса, эрткен чылгы байдалдыӊ катаптаарын баш бурунгаар болдурбайн барып болур бис. Кезек регионнар ынчаар таваржып турар. Хамчыктыӊ өөскүүрүн болдурбазыныӊ база бир дээштиг аргазы – вакцинация. Ону шалыпкын чорудар херек. Коммерция объектилеринде, хөй-ниити чемгерилгезинде ажылдап турар хамаатыларга тарылга кампаниязын шалыпкын чорудар» — деп, Людмила Салчак, Республиканыӊ кол санитарлыг эмчизи тайылбырлаан.

Ылаӊгыя дыштаныр, хөглээр төптерниӊ, хөй-ниити чемгерилге черлериниӊ ажылын 28 хонук соксаткаш, дүнеки клуб, бар, клуб-караоке дискотекаларныӊ ажылдаар үезин 23:00 шакка чедир кызырарын ведомство сумелеп турар.

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруккка амгы байдал белен эвес. Ынчалза-даа кызыгаарлаашкынны ам тургузар болза, соӊ-даарта оон-даа багай салдарлыг чүүлдерден чайлай берип болур. Ол чүгле бизнеске эвес, а ниити регионнуӊ экономика адырынга көстүп келир болгай. Хуу сайгарлыкчыларныӊ чарыгдалы бюджеттиӊ шупту деӊнелдериниӊ орулгаларынга дорт көстүп келир» — деп, чазак даргазыныӊ оралакчызы Айдыс Сат демдеглэээн.

Хөй-ниити чемгерилгелиг объектилерниӊ ажылдаар шагын хоруур болгаш бир оран-сава иштинде буфет, кафе, рестораннарны хаарыныӊ дугайында чугаа чорбайн турар. Экономика яамызы хөй-ниити чемгерилгезиниӊ болгаш бичии уругларныӊ муӊгаш бажың иштинде турар ойнап хөглээр черлеринге кезек кызыгаарлыг хемчеглер дугайында оперативтиг штабка саналды киирер.

Тургустунуп келген байдалды сайгарып көргеш, түӊнел шиитпирни Тываныӊ оперативтиг штавы хүлээп алыр деп дугурушкан.

 

Рада Демчик очулдурган.

#Росхереглелхайгаарал #Экономика #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ТАРЫЛГАДАН КОРТКАН АЖЫЫ ЧОК
Следующая запись
В. ХОВАЛЫГ: «АЖЫ-ТӨЛ ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛГА ӨӨРЕНИР УЖУРЛУГ»
Меню