Рубрикалар

2800 АЖЫГ ТОННА ДҮЖҮТТҮ АЛЫР

Улусчу төлевилел “Өреге бүрүзүнге – картофель”

Бо чылдың май айда республикага «Өреге бүрүзүнге» деп чаа улусчу төлевилел бодунуң эгезин алган. Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыгның эгелээни төлевилел хууда дузалал ажыл-агыйларында чурттап турар 26 098 чединмес кижини картофель үрезини-биле хандырар арганы берген. Ооң иштинде 1241 чединмес өг-бүле үрезинни «Социал картофель» регион төлевилелиниң боттанылгазының иштинге алган, 812 өг-бүлени 2020 чылдың дүжүдүнден алган үрезин-биле хандырган, 11 499 өг-бүле бодунуң күжү-биле ногаа аймаан тарып алган.

Төлевилелди боттандырарынга 11 059 муң рубльди чарыгдаан, ооң 10 500 муң рубли Тыва Республиканың бюджединден, 559,0 муң рубли – бюджеттен дашкаар үндезиннерден (ачы-буян дузазы).

Амгы үеде республиканың бүгү кожууннарында болгаш хоорайларында картофель олуртулгазы доозулган. Ниитизи-биле 261 гектар черде 382 тонна картофельди олурткан.

Дүжүттү алыры-биле төлевилелдиң киржикчилери олурткан картофельди өй-шаанда суггарып, улагаттырып, одуруглар аразының довураан бедидери арткан.

Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының баш буруңгааргы сан-медээзи-биле алырга, республика бо чылын 2824 тонна дүжүттү алыр.

#Губернатортөлевилел #Өрегебүрүзүнге_картофель #Социалкартофель #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
«КАДЫКШЫЛ» НАЦИОНАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛ-БИЛЕ ЧАА УРУГЛАР ЭМНЕЛГЕЗИ ТУТТУНАР
Следующая запись
СПОРТЧУ ШӨЛГЕ ЧЕДИНГЕН
Меню