Рубрикалар

300 ООЛ ШЕРИГ ХҮЛЭЭЛГЕЗИН ЭРТТИРЕРИ-БИЛЕ АЪТТАНЫПКАН

2021 чылдың часкы келдиртилгезинден тура республиканың чыылда черинден 300 ажыг шеригже чаа келдирткен оолдар Барыын, Төп болгаш Чөөн шериг округтарынче шериг хүлээлгезин эрттирери-биле аъттаныпканнар.

Июнь 18-те Тываның шериг комиссариадының чыылда черинден чадаг-шериг болгаш шериг-космос шериглеринче 40 ажыг оолдар чорупкан.

Шеригже чоруурунуң бетинде аныяк кижилер коронавирус халдавырның бар-чогун илередир тестилерни дужааган.

Шеригже чаа кый гыртып турар оолдарның мурнунга Тыва Республиканың шериг комиссары Демир-оол Артына үделгениң чагыг сөзүн чугаалаан: «Албан-хүлээлгениң бир чылы хөлчок дүрген эрте бээр. Баштайгы үш айында харын берге болур. Ынчалза-даа олар саадаар эвес. Кедизинде шериг мергежилдерни шиңгээдип алыр силер, олар келир өйгү профессияны шилип алырынга дузалаар. Дораан-на чугаалап каайн, шериг соонда керээ-биле ажылдап артып каар оолдар база эңдерик болур.

Аваларыңарга база төрээн кижилериңерге долгаарын утпаңар. Чоок кижилериңер-биле харылзааңар үспеңер. Бот-боттарыңарны тыртыжып, демниг болуңар. Шериг хүлээлгени эрттиргеш, бир чыл болгаш чанып келириңерни күзедим. Орууңар ак болзун!»

Тываның тудуг техникумунуң доозукчузу Александр Бывшев шагда-ла шеригге белеткенип эгелээнин чугаалаан. Кызылдың 8 дугаар школазының 9-ку клазын доосканының соонда, техникумнуң “Каңнакчы” мергежилинче кирип алган. «Мээң акым Ыраккы Чөөн чүкке шеригни эрттирген. Мээң хамааты мергежилим чадаг-шеригге албан-хүлээлгем эрттиреринге өмек-дөмек болур дээрзинге бүзүрээр мен».

Кызылдың 7 дугаар школазын дооскан Сергей Көшкендей шериг-космос күштеринге хүлээлгезин эрттирер. «Ада чок өскен болгаш, кара чажымдан-на шериг болуксап чораан мен. Ынчангаш Чингиз Алиевтиң секциязынче барып, каратэ, кикбоксинг-биле сырый холбашкан турдум.

Бо чылын, доозукчу баллды безин манап албайн, шеригже чоруп тур мен. Ёзулуг эр кижи болур дээш эки тура-биле чоруп турарым ол. Шериг дээрге, улуг амыдыралче баштайгы базым деп санап турар мен» — деп ол чоргаарла-биле чугаалады.

Часкы келдиртилгеде Тывадан барган оолдарны стратегтиг сорулгалыг ракета шериглеринче, чадаг-шеригже, шериг-космос күштеринче, национал гвардияның шериглеринче чоргузар. Ийи спорт мастери Камгалал яамызының спортчу роталарының хүрээлеңинче шериг албанын эрттирер. База бир бүдүн команда агаар-десант кезээнче чоруурунга белеткенип турар. Чоокта чаа 23 оол национал гвардияның одуруунга хүлээлгезин эрттирери-биле чорупкан.

Шеригже чаа келдирткен оолдарны шериг идик-хеп, несессерлер, «Мир» национал төлежилге системазының банк карталары болгаш амы-хууда электроннуг карталар-биле хандырган.

Шериг кезектеринге келгениниң соонда аныяк кижилер эмчи шинчилгезин эртерлер, ооң соонда оларны казармаларда аңгы өрээлдерге хуваар. Аңаа олар боттарының командирлери-биле кады 14 хонуктуң аңгылаашкынын эртерлер.

2021 чылдың часкы келдиртилгениң үезинде Тыва Республикадан 600 ажыг кижи шериг албан-хүлээлгезин эрттирери-биле чоруур.

ТР-ниң Шериг комиссариады.

#Армия_России #Ниитилел #Шеригкыйгыртылга #ЦВО #Тыва #Шеригкомиссариат #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
АМ БАЗА КУШ ГРИВИ
Следующая запись
ТАРААЛАҢ ТАҢДЫ
Меню