Рубрикалар

3200 өг-бүлени халас хөмүр-биле хандырар

Тывада «Социал хөмүр» губернатор төлевилели-биле 3222 өг-бүле кыжын одаар хөмүр азы одаар ыяшты алыр.
Дөрт болгаш оон хөй, азы азыраан ажы-төлдүг өг-бүлелерге социал деткимче кылдыр одаар чүүлдү 2016 чылдан бээр дүжүрүп турар. 322 өг-бүлениң 3049-зу хөмүрнү, а 173-ү ыяшты алыр. Хөмүр чедирери болдунмас черлерде чурттап турар өг-бүлелерге ыяшты бээр. Деткимче алыкчызы өг-бүлелерде ажы-төлдүң ниити саны — 14 муң ажыг.
«Социал төлевилел» чаа эгелеп турда, аңаа беш болгаш оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер киржип турган. А 2020 чылдан «социал хөмүрнү» назы четпээн дөрт ажы-төлдүг өг-бүлелерге чылда чаңгыс катап бээр апарган. Тывада беш чыл хире ажылдап турар губернатор төлевилели “Демография” национал төлевилелдиң сорулгаларын боттандырып, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң материалдыг байдалын экижидеринге улуг идигни берип турар.
Бо чылын хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге шупту 3047 тонна хөмүр, 840 куб ыяшты дүжүрери көрдүнген. Кожуун чагыргаларында күш-ажыл болгаш социал дуза эргелелдери деткимче алыкчыларының чурттап турар черлеринге хөмүр, ыяш дүжүртүлгезин организастаар. Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы-биле керээ езугаар, одалга сезону эгелевээнде одаар чүүлдү дүжүрер ужурлуг. Чурттап турар чериниң аайы-биле, сооктар дүшпээнде, өг-бүле бүрүзү 2145 кг хөмүрнү, азы 4,8 куб одаар ыяшты алыр.
Республика чазаа дуза алыкчыларының санын чыл санында немеп турар. 2017 чылда — 718, 2018 чылда — 1061, 2019 чылда — 2032, 2020 чылда 3085 өг-бүле “социал хөмүрнү” алган. А 2021 чылда, баштайгы чылда турганындан дөрт катап хөй, азы 3222 киржикчиге хөмүрнү дүжүрер.
Эрткен хонуктарда Өвүр кожуунда 30 өг-бүле хөмүрүн алган: кожуун төвү Хандагайтыда — 7, Солчурда – 7, Саглыда – 16 өреге. Ниитизи-биле кожуунда хөй ажы-төлдүг 111 өг-бүле социал детеимчени алыр. Тываның найысылалы Кызылда 291 өг-бүле губернатор төлевилелинче кирген.

ТР-ниң Чазааның сайтызындан медээ

Предыдущая запись
СУБСИДИЯЛАРНЫ КОММУНАЛ АЖЫЛ-АГЫЙЛАРНЫҢ АГАР САННАРЫНЧЕ ШИЛЧИДЕР
Следующая запись
“ХҮЛҮМЗҮРҮГ ОПЕРАЦИЯЗЫ” АЧЫ-ДУЗА АКЦИЯЗЫ
Меню