Рубрикалар

330 МУҢ РУБЛЬДИ БУЗУРУП АЛГАН

Бузурукчуларга бодунуӊ акша-хөреӊгизин шилчидип бергениниӊ дугайында билдириишкинни найысылалдыӊ 42 харлыг чурттакчызы эрткен дыштаныр хүннерде Россияныӊ ИХЯ-ныӊ Кызыл хоорайда эргелелиниӊ дежурный кезээнге киирген.

Ол бодунуӊ капиталынга инвестиция киирип алыр сорулга-биле мобильдиг капсырылга таварыштыр https://toptrade/group/akkount/Trading-TopTradeGroup деп сайтыга хуу кабинет ажыдып алгаш, бүрүткедип алган.

Удаваанда «саӊ-хөө аналитиги» деп бир кижи ооӊ телефонунче долгап келгеш, инвестирования адырынга канчаар ажылдаарынын дугайында кысказы-биле тайылбырлаан. Акша-төгериин хөөдүп алыр дизе, баштай 69 000 рубльду хууда кабинединде агар санынче сугарын сүмелээн. Ол эр кижи чөпшээрешкеш, банкыныӊ агар санынче акшаны шилчидипкен. Ол-ла мегечи специалист удаа-дараа долгааш, шупту операциялар чедиишкинниг чоруп турар, ол ам 950 000 рубль ажылдап алган деп дыӊнадып турган.

Улуг түӊнүг акшалыг апарганынга өөрээш, акшазын уштуп алыр дээш, ол далажып эгелээн. Акша уштурга, үндүрүг төлээр апаар, бо банкыныӊ агар санынче шилчидер болза эки дээрзин «Мегечи инвестор» бүзүредип чугаалаан. Айтып берген агар санынче акшаны чорудупкан соонда, «Саӊ-хөө компаниязыныӊ төлээзи» оон-даа хөй акша негеп эгелээн.

Бүзүрээчел хамааты акша бузурукчуларынга таварышкан-дыр мен деп билгеш, полицияга ол дугайында дыӊаткан.

Полицияныӊ ажылдакчылары чогуур процессуалдыг шиитпирни хүлээп алыры-биле, ук фактыга хамаарыштыр хыналданы чорудуп турар.

Хүдүлүг хамаатылар!

Инвестирования адырынга улусту мегелеп төөредири бүзүрээчел кижилерден хөй акша мөлчүп алырыныӊ бир аргазы-дыр. Хөй акша орулга киирип алырын аазап турарлар, а улус аӊаа бүзүрээш, чигзинчиг инвестиция фондуларынче хөй акшазын суп турар. Ынчалза-даа түӊнелинде хол куруг артып каап турарлар.

Оваарымчалыг болуӊар! Чигзинчиг янзы-бүрү инвестиция фондуларынга брокер организацияларга, танывас улузуӊарга бүзүреп, бар акша-хөреӊгиӊерни шилчидеринче далашпаӊар.

Тыва Республикада ИХЯ-ныӊ парлалага албаны

#ИХЯ #Полиция #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Күрүнениң ачы-дуза порталын таварыштыр
Следующая запись
БЕШ КӨВҮРҮГНҮ ТУДАР
Меню