Рубрикалар

49 БӨРҮНҮ УЗУТКААН

Эрткен 2021 чылда бөрү­лерниң баш санын эвээжедир талазы-биле ап чоруткан хем­чеглерниң түңнелинде:
Бай-Тайга – 19,
Ба­рыын-Хемчик – 28,
Чөөн-Хемчик – 24,
Өвүр – 49,
Мөңгүн-Тайга – 10,
Сүт-Хөл – 5,
Чаа-Хөл – 21,
Улуг-Хем – 14,
Чеди-Хөл – 16,
Кызыл кожуун – 7,
Бии-Хем – 18,
Каа-Хем – 31,
Тожу – 16,
Эрзин – 25,
Тес-Хем – 12,
Тере-Хөл кожуун 7 кокайны узуткаан.
Эң хөй 49 бөрүнү узуткаан Өвүр кожуун мурнуку одуругда, а эң эвээш сан-чурагайлар Кызыл, Тере-Хөл болгаш Сүт-Хөлде болганы ук кожууннарның удуртулгазы болгаш кокай аңнаар бригадаларның кежигүннерин бодандырбас аргажок дээрзин Тыва Республиканың дириг амытаннар камгалаар талазы-биле күрүне комитеди дыңнадып турар.

Мерген ОНДАР.

Предыдущая запись
Кыштаглаашкынны хүр-менди эртип турар
Следующая запись
Февраль 12-де Монгуш Кенин-Лопсан-биле чарлыышкынның езулалы болуп эртер
Меню