Рубрикалар

5 харлыг бичии уругнуң чок болганынга истелге чоруп турар

 Ак-Довурактың эмнелгезинге 5 харлыг бичии уруг стоматолог эмчиже дуза дилеп киргениниң соонда, реанимацияга чок болган фактыга барымдаалап, оттурган кеземче херээниң истелгези уламчылап турар.

Истелгениң тайылбыры-биле алырга, 2021 чылдың март 30-де Ак-Довурак хоорайның чурттакчызы поликлиниканың стоматолог эмчизинге 5 харлыг уруунуң дижи аарыырга, чеде берген. Стоматолог эмчиниң айтыыш­кыны-биле аарыырын чидирер 2 ампула «Лидокаин» деп эмни садып алган. Ооң соонда стоматолог эмнедикчилерниң эккелгени эмнерни ажыглап болбазын, оон ыңай 5 харлыг уругга аарыы­рын чидиреринге «Лидокаинни» ажыглап болбас дээр­зин билип тургаш-ла, баш удур тааржыр-таарышпазын хынап албайн, бичии уругнуң дижиниң шазынче эмни сыкыртыпкан. Сыкыртканының түңнелинде уруг тырта бергеш, медерелин чидирипкен.

Эмчи дузазын чедирерге-даа, бичии уруг март 31-де Барыын-Хемчиктиң эмнелгезинге реанимацияга чок болган.

Стоматолог эмчини буруудадып турар база истекчи тудуп хоругдаарынга хамаарыштыр хемчегни көөрүнүң дугайында айтырыгны шиитпирлээринге материалдарны судче чоруткан. Кеземче херээ бичии уругнуң чок болганының чылдагаанын тодарадыр сорулгалыг доктааткан суд-медицина экспертизазының түңнелдерин манап турар. Болган байдалдың шупту барымдааларын тодарадырынче угланган чугула истелге чорудулгалары уламчылап турар.

База Ак-Довурак хоорайның чагырга даргазы Ш.Ооржак-биле бистиң корреспондентивис телефон дамчыштыр бо байдалды чугаалашкан. Дарганың чугаазы-биле алырга, эмнелгеде бо хүннерде истелгени кылып турар база диш эмнелгезиниң бо хүннерде ажылдаарын соксаткан, хыналда ажылдары чоруп турар деп, дыңнаткан.

«Шын» солуннуң редакциязы.

Предыдущая запись
Үлегерлиг өг-бүле
Следующая запись
Мээң аймаам – мээң чоргааралым
Меню