Рубрикалар

67 КЕМ-ХЕРЕК ҮҮЛГЕДИИШКИНИ БОЛГАН

РФ-тиң Иштики херектер яамызының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Юрий Поляков бөгүнгү, июль 12-де,  аппарат хуралынга эрткен неделяның байдалын илеткээн.
Эрткен неделя дургузунда республика девискээринге 67 кем-херек үүлгедиишкини демдеглеттинген, 53 херекти иштики херектер ажылдакчылары ажыткан, ооң иштинде 19 эрги херектер база кирип турар.

Кижиге хамаарыштыр аар болгаш онза аар херектер дөрт муниципалдыг тургузугларның девискээринге болгулаан. Ийи өлүрүүшкүн Кызыл хоорайга болгаш Тожу кожуунга болган. Кижиниң кадыынга сагыштыы-биле аар когаралды чедирген дөрт херек Улуг-Хем, Сүт-Хөл, Барыын-Хемчик болгаш Кызыл хоорайга болган.

Дөрт аар херектиң үжү — Тожуга өлүрүүшкүн болгаш Улуг-Хем, Барыын-Хемчик кожууннарга болган кижиниң кадыынга сагыштыы-биле аар когаралды чедирген херектер кады арага ишкеш, оон маргышкан түңнелинде болган.

Хамаатыларның өнчүзүнге когарал чедирген беш оор херек ажыттынган.Бо херектер шупту Кызыл хоорайның девискээринге болгулаан: соталыг телефон оору — дөрт херек, амы-хууда херекселдери болгаш акшалыг рюкзак оорлаан чаңгыс херекти ажыткан.

Оон аңгыда республика девискээринге 35 оор херек, ында база соталыг телефон оору колдап турар – 12 таварылга демдеглеттинген.

Мал оорунга хамаарыштыр үш кем-херек үүлгедиишкини Чаа-Хөл, Чөөн-Хемчик болгаш Кызыл кожууннарга болгулаан. Ийи таварылгада одарга чораан малды оорлааны билдинген. Кызыл кожуунга мал оору кылган каразыттырган кижини полиция ажылдакчылары туткан.

Одарга чораан малын кадарбас, ол талазы-биле айтырыг ам-даа шыңгыы шиитпирлеттинмейн турар. Эрткен неделя дургузунда одардан мал оорлап апарган дугайында үш медээ келген. Чөөн-Хемчик, Таңды, Мөңгүн-Тайга кожууннардан 38 баш малды оорлаан.

“Алкоголь” деп оперативтиг профилактика ажылдары база чоруттунган. Ооң түңнелинде 44 хоойлу хажыдылгазы илереттинген. Кызыл хоорайның бир складынга 8 тонна 600 литр аңгы-аңгы аттарлыг пиво шыгжамыры илереткен. Ол пиволарда ЕГАИС (чаңгыс аай күрүнениң автоматчыткан медээ системазы) айытпаан болган.

Неделя дургузунда полиция ажылдакчылары 11 тонна спирт холуксаалыг продукцияны хоойлуга удур сатканы дээш хавырган.

ТР-ниң көдээ ажыл-агый яамызының ажылдакчылары, шериг полициязының төлээлери болгаш Кызыл кожуун чагыргазы-биле кады демниг ажылдажылганың түңнелинде, 55 дугаар даг-адыгжы бригаданың шериг полигонунуң девискээринде 7, 5 га черге үнүп турган черлик конопляны (чыдыг чашпанны) узуткаан.

Эрткен неделя дургузунда чолаачының буруузу-биле 7 орук озал-ондаа демдеглеттинген. Оларның 4-дү чаңгыс хүнде болган. Ооң иштинде Кызыл кожууннуң девискээринге болган орук-озал ондааның түңнелинде бир кижи (чолаачызы) чок болган. Орук озал-ондаа: Кызылга – 2, Өвүрге-1, Тес-Хемге-1, Эрзинге-1, Бай-Тайга кожунга -1.

Автоаварияларның түңнелинде 1 кижи чок болган, 13 кижи кемдээшкиннерни алган, ооң иштинде Эрзинге болган автоаварияга 6 харлыг бичии уруг кемдээшкинннерни алган.

#ИХЯ #Кем_херекүүлгедиишкини #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
150 оруннуг салбырны немей тургузар
Следующая запись
СОЙДА COVID-19 НЕПТЕРЭЭН
Меню