Рубрикалар

9 АЖЫГ ШАК ДИЛЭЭШКИННИҢ ТҮҢНЕЛИНДЕ

— Декабрь 6-да 01:30 шак үезинде эргиде «Тыва даг-дүгү» комбинадының оран-савазын чазып-бузуп турда бузундуларга хөме бастыртып когараан ийи кижиниң ийигизин тыпкан. Ол аар бертиниишкиннерни алган болган, эмчилер ооң амы-тынын камгалап алыры-биле когараан кижиниң ийи будун одура кезер ужурга таварышкан — деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан.

Амгы үеде ону санавиация-биле Кызылда эккелген. Ооң байдалын эмчилер доктаамал хайгаарап турарлар.

Аппарат хуралынга Владислав Ховалыг болган озал-ондактың чылдагааннарын хынамчалыг тодарадырын, а ол ышкаш ийи ажылдакчының өг-бүлезинге дуза чедирерин дааскан. Моон соңгаар ындыг чергелиг озал-ондакты болдурбазы-биле комбинаттың девискээрин хаары чугула.

«Бодум хуумда Москвада хөмүр айтырыы-биле холбашкан чугула ажылчын сургакчылаашкында мен. Ынчалзажок дүннү өттүр камгалал-дилээшкин ажылдарын контрольдап, камгалакчылар-биле харылзааны үзүктелдирбедим. Сагыш саарзыкталган. Камгалакчылар ийиги ажылдакчыны 9 ажыг шак дургузунда дилеп келгеннер” — деп, республиканың Баштыңы дыңнаткан.

Артур ХЕРТЕК белеткээн.

#Озал_ондак #Ак_довурак #Влдаиславховалыг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БУЗУНДУЛАРГА ИЙИ КИЖИ ХӨМЕ БАСТЫРГАН
Следующая запись
Чагыдылга кампаниязы уламчылап турар
Меню