Рубрикалар

Аарыг чүгээртээн, ынчалза-даа камгаланыры чугула

Тыва Республиканың Росхереглелхайгаарал эргелели болгаш Кадык камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, 2021 чылдың февраль 27-ден март 5-ке чедир чеди хонук дургузунда коронавирус инфекциязындан 91 кижи эттинген. Ооң мурнунда неделяга деңнээрге 16 кижи хөй. Лабораторлуг тестирование дузазы-биле неделя дургузунда 40 таварылга демдеглеттинген. Эрткен неделядан 2 хөй.
Неделя дургузунда Кызыл хоорайда 8 таварылга, эрткен неделяга деңнээрге 16 эвээш, Каа-Хем кожуунда – 18 кижи илереттинген, 14 кижи хөй, Кызыл кожуунда 6 кижи, 3 хөй, Сүт-Хөлде 2, Тес-Хемде 2, Бай-Тайгада 1, Барыын-Хемчикте 1, Чөөн-Хемчикте 1, Таңдыда 1 таварылгалар илереттинген.
40 кижиниң 4-ү бичии уруглар, 36-зы улуг кижилер, оларның иштинде 5 кижи 65 хардан өрү. Амбулаторлуг болгаш стационарлыг эмнээшкинде март 7-ниң хүнү-биле алырга 140 кижи бар.
ИВЛ аппаратта коштунган кижи чок, НВЛ-де 3 кижи бар. Хостуг оруннар саны 34,8%. Берге байдалда 15 кижи бар. 2021 чылдың январь 1-ден тура чаа коронавирус инфекциязы тодараттынган 1362 аарыг кижиге ( 1244-ү улуг, 118-и бичии уруглар) бажыңнарынче эмнерни чедирген.
Сөөлгү 7 хонук дургузунда 4097 лабораторлуг шинчилелдер кылдынган. 2021 чылдың январь 1-ден тура Covid-19-тан 20 өлүп-хораар чорук демдеглеттинген.
Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы болгаш Росхереглелхайгаарал эргелели чаа коронавирус инфекциязындан камгаланыр аргаларны – маскаларны кедерин, холдарны үргүлчү саваңнап чуурун, хөй кижи чыылган черлерже барбазын, шын чемненирин сагыыры чугула дээрзин сагындырып турар.
ТР-ниң кадык камгалал яамызының парлалга албаны.

Предыдущая запись
Частың чараш байырлалы-биле!
Следующая запись
Масленица: төөгүнүң байырлалы
Меню