Рубрикалар

ААС-КЕЖИИ АЖЫ-ТӨЛҮНДЕ

Албадалдыг күүселде органы­ның амгы үеде системазы шудургу болгаш бодунуң ажылынга бердинген аныяк ажылдакчылар чок болза болдунмас. Хүнден хүнче олар суд ажыл-агыйының тургус­тунган чурумун хандырбышаан, Россияның Федералдыг суд приставтар албанының төөгүзүн тургузуп турарлар. Оларның бирээ­зи аныяк ажылдакчы Алдай-оол Одекей.

Шыдамык чорук, корум-чурум болгаш кадыкшыл негеттинер берге ажылга суд ажыл-агыйының доктааттынган чурумун хандырар талазы-биле суд приставы болуп ажылын эгелээн.

Алдай-оол Героевич Тес-Хем кожуун­нуң О-Шынаа чурттуг, ажыл-агыйжы өг-бүлеге өскен. Авазы эртежик-ле амы-тынындан чарлып чоруткан. Ачазы дөрт ажы-төлүн азырап өстүрер дээш, олут орбайн, чыдын чытпайн ажылдап чораан. Улуг оглу Алдай-оол Героевич школага эки өөренип турган. Тываның күрүне университедин дооскаш, төрээн школазынга күш-культура башкызы болуп ажылдап эгелээн. 2008 чылда Россия Федерациязының чепсектиг күштер одуруунга шериг хүлээлгезин эрттирген. Шеригден халажып келгеш, база-ла төрээн школазынга күш-культура башкылап ажылдап тургаш, уруглар аразынга кадык амыдыралды суртаалдап турган.

Өөнүң ишти Ай-кыс Александровна-биле чажындан тура таныжар, чаңгыс кудумчуга чурттап турганнар. Кожазы кыска өгленип алырынга бир-ле болууш­кун идиг болган. Школага культурлуг хемчег болган соонда аныяк оолга кожазы Ай-кысты бажыңынга чедирип каарын дааскан. Ол-ла хевээр холдарындан салдынышпайн, кады кожа чурттап чоруурлар. Амыдыралда чедип алган улуг байлаа беш ажы-төлү: Ай-Чечээ, Шуру, Шаанак, Аңгыр-Чечээ, Өлзей-Очур олар деп санаарлар.

Бөгүн Алдай-оол Одекей Россияның Суд приставтарының федералдыг алба­нының эргелелиниң Тыва Респуб­ликаның Тес-Хем болгаш Эрзин кожууннарында салбырының суд ажыл-агыйының тургус­тунган чурумун хандырар талазы-биле биче суд приставы, иштики албанның биче лейтенантызы.

Үш кыстың, ийи оолдуң аас-кежиктиг ада-иезинге амыдыралда эргежок чугула чүүл чүл деп айтырыгга Алдай-оол Одекей мынчаар харыылаар: “Мээң оолдарым ачазының изин изээр болзун деп күзээр-дир мен. Суд приставы болуп ажылдаары дээрге улуг харыысалга, профессионал болгаш хамааты кижи болуп чедишкенин хынаары болур. Ынчангаш погоннуг кижи кайы-даа үеде долгандыр кижилерге үлегер-чижек болуп чоруур”.

Ай-кыс Александровнаның бодап турары-биле өг-бүлениң аас-кежииниң чажыды ынакшылда болгаш бот-боттарын хүндүлежиринде. “Өг-бүле иштинге маргышпайн, бот-боттарын хүндүлежип, ынак кижизин дыңнап, билип, үргүлчү шупту чүвеге дузалажып чорууру чугула. Өг-бүле болуру улуг күш-ажыл, ол ышкаш кайгамчык улуг аас-кежик, ол чокка чуртталганың утказы чок” – деп, ол чугаалаар.

РФ-тиң суд приставтар албанның
Тывада эргелелиниң парлалга албаны.

Предыдущая запись
ӨГБЕЛЕРИВИСТИ САКТЫП, МӨГЕЙДИВИС
Следующая запись
БАЙДАЛ АМ-ДАА НАРЫН
Меню