Рубрикалар

ААЗААНЫН КҮҮСЕТКЕН

ТР-ниң Чазааның Даргазы Владислав Ховалыгның Улуг-Хем кожуунга ажылчы сургакчылаашкынының түңнели-биле үндүрген протокол шиит­пириниң күүселдези болур ук кожууннуң Муниципалдыг эмнелге төвүнүң септелге ажылдары доозулган.

Сагындырып каар чүүл, бо чылдың чайынында Улуг-Хем кожуунга улуг хат-шуурган болган соонда, кожууннуң эмнелге албан черлериниң серилери шупту үрелген. Владислав Ховалыг ажылчы сургакчылаашкын үезинде четкеш, сери кырынче боду үнүп көрүп тургаш, септелге ажылын саат чок кылырын Тываның Кадык камгалал яамызынга болгаш өске-даа харыысалгалыг даргаларга дааскан турган. А бодунуң талазындан дуза кадар дээн аазаашкынын долузу-биле күүсеткен. Тыва Чазактың курлавыр фондузундан 44550, 2 муң рубльди аңгылаан. Ол акша-түң-биле Улуг-Хемниң А.Т. Балган аттыг Муниципалдыг эмнелге төвүнге катап кылыр септелге ажылдарын шалыпкыны-биле доозар аргалыг болган.

Ниитизи-биле кожуун төвү Шагаан-Арыгда дөрт эмнелге албан чериниң – А блогунуң, туберкулёз болгаш халдавырлыг аарыглар салбырлары, В блогунуң (поликлиника) септелгезин дооскан: серилерин септеп, чаа технологияның сери шывыын чаткан, поликлиниканың даштында чырыкты киирген, эрги ыяштан кылган соңга хооларын амгы үенин пластиктен кылган соңга блоктары-биле солаан.

Ниитизи-биле 157 соңганы чаарткан. Бо хүннерде, туберкулёз салбырынга салыр кылдыр чагыдып каан соңга блоктарын манап турар. Чамдык черлерде септелгениң иштики ажылдары доостурунуң кырында.
Улуг-Хемниң Муниципалдыг эмнелге төвүнүң улуг эмчизи Лариса Куулар ниити кылдынган септелгениң шынарын эки деп үнелээш, “Кожууннуң эмнелге албан черлериниң коллективтериниң болгаш пациентилерниң мурнундан Тыва Республиканың Чазак Даргазы Владислав Ховалыгга кыска үе дургузунда нарын айтырыгны шиитпирлээринге көргүскен дузазы дээш четтиргенивис илередип тур бис” – деп, ол чугаалаан.

Оон аңгыда, “ПГС-Пофи” КХН-ниң хүлээникчи организацияның ажылы шөйлүп турарын база демдеглээн. Олар Б блоктуң кол оран-савазында турар уругларның диш эмнелгезинде капиталдыг септелгени чорудуп турар. Ол ажылды октябрь 15-ке чедир доо­зарын дааскан. Ооң акшаландырыышкыны “Кадык камгалалын чаартыры” деп программа ёзугаар чоруп турар.

К. МОНГУШ белеткээн.

Предыдущая запись
ЧАА УДУРТУКЧУ – МЕҢГИ КАРА-ООЛ
Следующая запись
БӨДҮҮН ЧОНГА КИЧЭЭНГЕЙЛИГ
Меню