Рубрикалар

Ада-чурттуң чалыы талантылары

Кызылдың президентиниң кадет училищези – РФ-тиң Камгалал яамызының оол болгаш кыс кадеттерни өөредип турар чаңгыс өөредилге албан чери. 2016 чылда бир дугаар кыс кадеттерни хүлээп ап турда, 1 олутка 15 кижи дужаап турган. Оларның аразындан математика, орус дыл, англи дыл, күш-культура талазы-биле белеткели чүгле аажок шыырак болган уруглар шыңгыы шылгалданы ажып эрткен. Хааглыг өөредилге чериниң кадыг-берге хүн чурумунга чаңчыгып өөрени бергеннер.

А бо чылын 20 кадет уруг­лар училищениң доозукчулары болган. Олар күрүнениң түңнел аттестациязынга белеткенип турарлар. Шериг-эмчи комиссиязын, ооң иштинде профессионал психологтуг шилилгени, айыыл чок черниң албанын таварыштыр күрүне чажыдын шыгжап болур деп хыналданы эрткеш, дээди өөредилге албан черлеринче дужаап кирип алыр.

Шериг улустуң чугаалаары дег, 11 «в» класстың (81 взвод) – быжыг интернационалчы коллективи эң нарын ажыл-херектерни шиитпирлеп шыдаар. Баштайгы доозукчуларның он дөртү Тываның аңгы-аңгы кожуун­нарындан келгилээн, а бежи — Кызыл хоорай, бирээзи – Хакасия чурттуг. Уруглар чедииш­кинниг өөрениринден аңгыда, сугга эштир, ус-шевер даараныр, театр, хореография, ниити ырның уран чүүлдери, шыдыраа, робототехника, музей ажылы, экономика, «Дипломат» элчин болурунуң уран-мергежили, «Кадет» солун редакциязының ажылынга немей билиглерни өөренип алганнар.

Кадет училищезиниң уруг­лары шупту эртемнерге быжыг билиглиг болгаш тер­гиин эки демдектерлиг доозуп турар дээрзинге башкылары бүзүреп турар. Оларның бежи (тускай хевирниң) тергиин аттестадын алыр. «Өөре­дилгеге онза чедииш­киннери» дээш деп медаль-биле шаңнадыр кордакчыларның аразынче кирип турар.

Бүгү Россияның школачы­ларының литература, биология, англи дыл, обществознание эртеминиң олимпиадалырының регионалдыг чадазынга бо уруг­лар чаңгыс эвес удаа тиилеп келгеннер. Шеригниң англи дыл талазы-биле олим­пиадазының призерлары база болган. Аң­гы-аңгы чергелиг эртем конфе­ренцияларының тиилекчилери, призёрлары болгулаан. Новосибирскиниң күрүнениң тех­никтиг университединде Кон­фуций институдунга кыдат дылдың делегей квалификация­лыг шылгалдазынга эң бедик 200 балл түңнелдерни алган, 2019 чылда Делегейниң XV олимпиадазының биология эртеминге призёр атты чаалап эккелген уруглар база бар.

Уран-чогаадылга, спорт-даа талазы-биле олар тергиин түңнелдерни көргүскеш, спортчу разрядтарны алган. «Күш-ажылга, камгалалга белен – ГТО» нормаларын дужаагаш, алдын болгаш мөңгүн значоктарның эдилекчилери болган.

Училищениң доозукчулары­ның аразында онзагай чедиишкиннерлиг кадеттер бар. Чижээ, «Келир үеже чүткүлдүг Россия» Бүгү Россияның чогаадыг­лар мөөрейинге кадет Тензина Мунзук тиилээн. 2017 чылдың декабрьда РФ-тиң Камгалал сайы­ды Сергей Шойгу тиилекчини чалап алгаш, аңаа тускай суй белек-биле ээзиниң адын бижээн хол шагын берген. РФ-тиң Камгалал яамызының өөредилге албан черлериниң аразынга «Кадеттиң көрүжү» деп аттыг Бүгү Шеригниң II база III кинофестивалынга Айырана Хертек биле Анастасия Маношкина тиилекчиниң, дипломантының шаңналдарын алган. «Ада-чурт­туң чалыы талантылары» деп Бүгү Россия чергелиг ХI фестивальдың «Журналистика» номинациязынга Анастасия Молодых  шаңналга төлептиг болган. «Ада-чуртунга херээжен улустуң бараан болуру» деп Делегейниң VI эртем шуулганынга Алдын Дирчин тиилекчи болган.

Баштайгы доозукчу кадет уруглар регионга чугула херектиг мергежилдерни шилип, РФ-тиң Камгалал яамызының болгаш чурттуң дээди өөредилге албан черлеринче дужаарын шиитпирлеп алган.

Шыңгыы сагылга-чурумнуг, быжыг билиглиг болгаш Төрээн чуртунга бараан болур күзел-соруу барда, эргим доозукчуларывыска буянныг ак орукту йөрээп тур бис!

Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң  парлалга албаны. #Шын

Предыдущая запись
«Лунсинден” ачы-дуза
Следующая запись
Тываның алдарлыг оглу 65 харлаан
Меню