Рубрикалар

Ада-чурттуң Улуг дайынының хүндүлүг хоочуннары болгаш тылдың ажыл-ишчилери! Эргим сибирьжилер!

Ада-чурттуң Улуг дайынынга Улуг Тиилелгениң 75 чыл ою-биле сеткил-чүрээмден байыр чедирип тур мен. Шак бо байырлалда патриотчу чоргаарал, ёзулуг өөрүшкү болгаш хемчээл чок кударал сиңген. Российжилерниң дыка хөй салгалдары ханы сагыш-сеткил-биле шак бо чүүлдү чурттап эртип турар, бүгү делегейде сая-сая кижилерни ол каттыштырып чоруур. 

Бистиң шуптувуска Май 9 – Тиилелге Хүнү, төрээн чуртувустуң кол байырлалы болуп хевээр артар.

Ам бөдүүн эвес үелерни чурттап эртип турзувусса-даа, бо хүн кезээ мөңгеде ыдыктыг болгаш делегейниң төөгүзүнче киир бижиттинген.

 Бүгү чоннуң үрде манаан тиилелгезин чоокшуладыр дээш, сибирьниң дайынчылары дыка хөйнү кылган. Ада-чуртунуң ёзулуг патриоттары шупту кол тулчуушкуннарга болгаш улуг шериг операцияларынга боттарын маадырлыы-биле көргүскен. Дайынның аар-бергези сибирьниң дайынчы соруун сый шаап шыдаваан, хан-чинниг калчаалыг тулчуушкуннарга ол чүгле дадыгып, быжыгып турган. Төрээн чуртун, бүгү кижи төрелгетенни фашизмден камгалаар дээш, тылга кижиниң бар күш-шыдалы-биле карак кызыл ажылдап турган сибирьжилерниң дугайын сактыры чугула.

Маадырлар дугайында сактып чорувуста, олар дириг болур. Кайы хире-даа үелер эртер болза, оларның маадырлыг чоруун бис үргүлчү ханы хүндүлеп чоруур бис. Тиилеп билиринге болгаш Төрээн чуртунга бердинген болурунга, бистиң чуртувустуң алдарлыг төөгүзүнден сагыш-бодалдың болгаш мөзү-шынарның күжүн чедип алырынга бисти өөредип турар.

Россияның амгы болгаш келир салгалдары ёзулуг тиилекчилерниң салгалдары болур дээрзин хензиг үе иштинде безин утпайн чорзун дээш, болдунар хире бүгү чүүлдүң шуптузун бис бөгүнде кылыр ужурлуг бис.

Бистиң хоочуннарывыска, чонувустуң хосталгазын болгаш хамаарышпас чоруун камгалап чоруур улуска, дайынның аар-берге шылгалдаларын чурттап эрткен кижилерге күдүк базып мөгейип тур бис. Шылгаралы болгаш эрес-дидим чоруу дээш, кызыгаар чок өөрүп четтирип турар бис. Силерге сеткил-чүрээмниң ханызындан эки кадыкшылдыг болгаш узун назын назылаарыңарны күзээрин чөпшээреп көрүңер!

Эргим сибирьжилер! Бүгү чоннуң өндүр чаагай болгаш кажыыдалдыг байырлалы өг-бүле бүрүзүнге эргим болгаш сеткил-чүрек бүрүзүнге исти арттырып каан. Дайынны чурттап эрткен төрелдеривиске болгаш чоок кижилеривиске, дайынга мөчээн болгаш амгы үеде аравыста ам чок улустарга хүндүткеливисти бөгүн илередиилиңер. Оларның эрес-дидим болгаш шиитпирлиг чоруу-биле чаалап бергени чаа хүн бүрүзүн бистер төлептии-биле чурттап эртер ужурлуг бис.

Өндүр Улуг Тиилелгениң Хүнү-биле! Аяс дээрни, аас-кежикти, ачы-буянныг болгаш чаагай чорукту күзедим!

Сибирь Федералдыг округта Россия Федерациязының Президентизиниң Бүрүн эргелиг төлээзи С. Меняйло. #Шын

Предыдущая запись
«Шын» солуннуң тиилелгеге биче сеткилден киирген үлүг-хуувус
Следующая запись
Эргим хоочуннар, тылдың ажыл-ишчилери болгаш дайынның уруглары! Хүндүлүг Тываның чурттакчылары!
Меню