Рубрикалар

Ада-иелерге өөредилге

Хүндүлүг ада-иелер, уруг-дарыыңарже кол кичээнгейни салып көрүңер!

Тыва Республикага «Чаш назынның айыыл чок болуру» федералдыг төлевилелди боттандырып эгелээр.
Социал ужур-дузалыг төлевилелди «Россия Федерациязының хөгжүлдезиниң 2024 чылга чедир үелерде национал сорулгалары болгаш стратегтиг кылыр ажылдарының дугайында» Россияның Президентизиниң 2018 чылдың май 7-де үнген Чарлыы ёзугаар, өске регионнарда үш чыл дургузунда боттандырып келген. А бистиң республикавыска ону ТР-ниң Перинаталдыг төвүнүң баазазынга бо чылын эгелээр.
«Чаш назынның айыыл чок болуру» төлевилелге 85 регионнуң 100 хоорайлары киржип турар. Аңгы-аңгы перинаталдыг төптериниң ажылдакчылары ада-иелерге тренинг кичээлдерни эрттирип турган. Чолаачы ада-иелерге уруг-дарыын автомашинага олуртуп алгаш, аргыжар дүрүмнерин, бичии уругларга чүгле сертификаттыг креслоларны шын ажыглаарын, а чадаг ада-иелерге коляскалыг чаш уруун идип алгаш, оруктуң машина халдыр кезээн канчаар кежеринден бээр өөредир. Төлевилелдиң кол сорулгазы – пассажир бичии уругларның орук озал-ондаанга кемдээр чоруун эвээжедири.
«Улуг-даа, бичии-даа кижилерниң орук шимчээшкиннериниң дүрүмнерин сагып, культуразын бедидери – мурнады шиитпирлээр эң чугула угланыышкын болур. Орук шимчээшкиниң киржикчизи – чадаг болгаш тергелиг кижини – бичиизинден тура, орук дүрүмүн эки билир, хоойлуну сагыыр кылдыр өөредип кижизидер ажылды системалыг чорудар. Автомашина иштинге бичии уругларны быжыглаар камгалал херекселдерни ажыглаарынга аныяк ада-иелерни өөредири — чугула айтырыгларның бирээзи-дир!» дээрзин Тыва Республиканың ИХЯ-ның ГИБДД Эргелели тодаргай тайылбырлаан.
Орук озал-ондаанга бичии чаш улустуң кемдээр чоруун болдурбазы-биле профилактиктиг ажылдарны үргүлчү эрттирерин делегей болгаш күрүне деңнели-биле шиитпирлеп каанРеспубликаның Чазааның, Москва хоорайда «Айыыл чок шимчээшкин» деп Эксперт төвүнүң, ИХЯ-ның, Кадык камгалал яамызының төлээлери болгаш хөй-ниитичилерниң киржилгези-биле бо айтырыгны сайгарып чугаалажыр.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
Чинчи — эрестиг кыс
Следующая запись
Кызыгаар кожууннарда бес чумазынга удур хемчеглерни чоруткан
Меню