Рубрикалар

АЙДЫҢ САРЫГЛАР: “ЫНДЫГ ЧҮҮЛ БИСТИҢ ТЫВАГА КОНЧУГ ЧУГУЛА”

Тываның чаңгыс мандаттыг № 32 соңгулда округундан “Чаңгыс демниг Россия” партиязындан РФ-тиң Федералдыг Хуралының адаккы палатазының депутадынга кандидат кылдыр депшиттирген Айдың Сарыглар ук партияның Москвага эрткен XX съездизиниң делегады. Аңаа хамаарыштыр мындыг бижимелди ол соцчеткилерге арттырган.

— Бөгүн Москвага “Чаңгыс демниг Россия” партиязының XX съездизи бодунуң ажылын эрттирди. Аңаа бистиң республикадан делегат шынарлыг кириштим. Ук болуушкун шынап-ла төөгүлүг болуушкун болду, мээң амы-хуумга хамаарыштыр алырга, сүрээденчиг, мөгүденчиг-даа. Бо шуулганга мээң кандидатурамны Тываның чаңгыс мандаттыг №32 соңгулда округундан РФ-тиң Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының депутадынга кандидат кылдыр депшитти. Партияның удуртулгазынга база республиканың чурттакчыларынга көргүскен бүзүрели дээш база катап өөрүп четтиргенимни илередип тур мен.

Ажылын дооскан съезд “Чаңгыс демниг Россияның” күчү-күжүн база катап бадыткады. Пленарлыг хуралга Россияның Президентизи Владимир Путинниң чугаазы өзек чүүл болганы чугаажок, аңаа ол ажылдың кол угланыышкыннарын чедингир, тодазы-биле илереткен. Мурнады көөр чүүл – чурттуң чурттакчыларының чаагай чоруу, регионнарның социал-экономиктиг хөгжүлдези. Күрүне баштыңы онза кичээнгейни россий өг-бүлелерниң болгаш уругларның деткимчезинче, медицинаның хөгжүлдезинче углап турар. Ындыг чүүл бистиң Тывага кончуг чугула.

Президентиниң чугаазында коллективтиг харыысалганың дугайында бодалды бодумга чугулалап демдегледим. Чеже-даа үзел-бодалдар, политиктиг үзел-көрүштер аңгы-башкы бол, чаңгыс чүүлдү кол болурарывыс чугула – хамаатыларның амыдыралын эки болдурары, төрээн чуртувусту хөгжүдери болгаш камгалаары.

#Чаңгысдемнигроссияпартиязы #Съезд #Соңгулдалар #Айдыңсарыглар #Шынсолун #новоститывы #новостикызыл #кызыл #Тува #Тыва #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
БҮЗҮРЕЛИН КӨРГҮСКЕНИ ДЭЭШ ЧЕТТИРГЕНИН ИЛЕРЕТКЕН
Следующая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГНЫҢ КАНДИДАТУРАЗЫН ИДИП ҮНДҮРГЕН
Меню