Рубрикалар

АЙТЫРЫӉАР, ШЕРИГ КОМИССАРИАДЫ ХАРЫЫЛАП БЭЭР

Бо күзүн шериг баар оолдар болгаш оларныӊ ада-иелери сонуургап турар айтырыгларын телефон дамчыштыр салып болур. Тыва Республиканыӊ шериг комиссариаттарында «Изиг шугум» телефону ажылдап эгелээн.

Күскү келдириишкин октябрь 1-де эгелей берген. РФ-тиӊ Президентизи күскү шериг келдириишкининиӊ дугайында №556 Чарлыкка 2021 чылдыӊ сентябрь 30-де ат салган.

Ук Чарлык ёзугаар алырга, 2021 чылдыӊ октябрь 1-ден тура декабрь 31-ге чедир 127 500 хамаатыны шериг албанынче келдиртир. Олар шупту — шериг курлавырында турбайн турар, шериг баар ужурлуг 18 — 27 хире назы-харлыг Россия Федерациязыныӊ хамаатылары.

Шериг албан хүлээлгезин күүседиринче угландырган келдириишкин хемчеглерин эрттирер деп даалга берген. Россияныӊ Чазаа, РФ-тиӊ субъектилериниӊ күүсекчи эрге-чагырга органнары, келдириишкин комииссиялары Президентиниӊ даалгазын күүседип эгелей берген.

ТР-ниӊ Баштыӊыныӊ «Тыва Республикага 2021 чылдыӊ октябрь-декабрьда шериг албанче 1994-2003 чылдарда төрүттүнген оолдарны келдирериниӊ дугайында» октябрь 1-де үнген №496 Айтыышкыны-биле республиканыӊ, кожууннарныӊ, хоорай округтарыныӊ келдириишкин комиссияларыныӊ составын, шериг комиссияларыныӊ ажылдаар графигин, шериг бадар оолдарга эмчи шинчилгезин чорудуп, эмнээшкин эрттирер медицина организацияларыныӊ даӊзызын бадылаан.

Сонуургап билип алыксаан айтырыгларын шериг баар оолдар-даа, ада-иелер-даа салып болур. Республиканыӊ шериг комиссариаттарында «ИЗИГ ШУГУМ» телефону понедельник — пятница хүннеринде 8:00 – 16:00 шактарда ажылдаар. Харылзажыр телефоннары:

8 (394) 222-73-98 – Тыва Республиканыӊ Шериг комиссариады;
8 (394) 222-74-17 – Кызыл хоорайныӊ Шериг комиссариады;
8 (394) 229-13-10 – Кызыл кожуун болгаш Тере-Хөл кожууннуӊ девискээрин харыылаар Шериг комиссариады;
8 (394) 322-22-16 – Каа-Хем кожууннуӊ Шериг комиссариады;
8 (394) 352-12-19 – Бии-Хем кожууннуӊ Шериг комиссариады;
8 (394) 502-11-04 – Тожу кожууннуӊ Шериг комиссариады;
8 (394) 372-12-47 – Таӊды кожууннуӊ Шериг комиссариады;
8 (394) 382-12-13 – Тес-Хем кожууннуӊ Шериг комиссариады;
8 (394) 392-22-58 – Эрзин кожууннуӊ Шериг комиссариады;
8 (394) 362-18-82 – Улуг-Хем, Чаа-Хөл кожууннарныӊ Шериг комиссариады;
8 (394) 342-13-83 – Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл кожууннарныӊ Шериг комиссариады;
8 (394) 412-11-33 – Барыын-Хемчик, Бай-Тайга кожууннарныӊ Шериг комиссариады;
8 (394) 512-24-94 – Мөӊгүн-Тайга, Өвүр кожууннарныӊ Шериг комиссариады;

Тываныӊ шериг комиссариаттарыныӊ почта адрезин, телефоннарыныӊ долу даӊзызын Тыва Республиканыӊ Шериг комиссариадыныӊ сайтызындан көөр: httpc//rtyva.ru/content/2749/45733/.

ТР-ниӊ Шериг комиссариады.

Р. Демчик очулдурган.

#Тываныңшеригкомиссариады #Күскүкелдириишкин #Шериг #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭПИДБАЙДАЛ
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ БАЖЫНГА БОЛГАШ ЧҮРЭЭНГЕ ЧЕТКЕН
Меню