Рубрикалар

АЙТЫЫШКЫННЫ КҮҮСЕДИР АЖЫЛ ЧОРУП ТУРАР

Тыва даг-руда компанияның Каа-Хем уургайындан хөмүр-даш садып чүдүрүп алыр дээш, чүък машиналыг кижилер ында бүдүн хонук дургузунда безин ээлчегге туруп, соокка машиналарын доңурбас, боттары база доңмас дээш, оларның моторларын өжүрбейн ажылдадып, хөй кывар-чаар чүүлдү чарыгдап турарынга хомудалдар социал четкилерде көвүдээни хөмүр-дашты казып алыр болгаш чүдүрүп бээринде нарыыдаашкыннар Каа-Хем уургайында барының херечизи. Хөмүр-дашты казып алырын көвүдедир, ону чонга чүдүрүп бээрин дүргедедир даалганы Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг “Тыва даг-руда компаниязы” КХН-ниң удуртулгазынга, республиканың Одаар чүүл болгаш энергетика яамызынга берген.

Тыва даг-руда компаниязы хөмүр-дашты казып алырын көвүдедир, одаар чүүлдү хереглекчилерге чүдүрүп бээриниң графигин узадыр өскертир ужурлуг. Мооң мурнунда чүгле хүндүс 15.00 шакка чедир чүдүрүп турган. Кызыл хоорайда одаар чүүл складтарында хөмүр-даштың курлавырын Одаар чүүл болгаш энергетика яамызының ажылдакчылары шыңгыы хыналдага алган.

Каа-Хем биле Чадаана уургайлардан садып чорудуп турар “тыва” хөмүр-даштың Хакасияда бир тоннада өртээ 3700 рубль чедир өскен. Ол дээрге республикада өртектен 1,5 муң рубль хөй. Ынчангаштың Тываның “кара алдынын” Саян артынга аппарып садар “даштыкы” сайгарлыкчыларның, бир тонна хөмүр-дашты 2220,1 рубльге садып алгаш, чонга оон аар өртек-биле садып турар тус черниң “иштики” сайгарлыкчыларның көвүдээни хөмүр-дашты Каа-Хем уургайдан дүрген чүдүрүп четтикпес чорукка чедирген.

Каа-Хем уургайның даштыкы складында одаар чүүл курлавырының чедишпезиниң база бир чылдагааны – хөмүр-дашты көвүдедир казып үндүреринге даг-руда компаниязының белен эвес болганы.

Каа-Хем болгаш өске-даа чамдык кожууннарның одаар чүүл складтарында хөмүр-даш курлавыры барык чок болганы база илерээн. Ооң чылдагааны – Каа-Хем уургайында ээлчегге дүне-хүндүс туруп, хөй кывар-чаар чүүлдер чарыгдаары кожууннарже одаар чүүл сөөртүп турар сайгарлыкчыларга карылгалыг болганы.

Кызыл хоорайның болгаш кожууннарның чурттакчы чонунга хөмүр-даш четчир кылдыр хандырар, ону дүрген садып ап, одаар чүүл складтарынче дарый чедирери-биле Одаар чүүл болгаш энергетика яамызының, ол ышкаш Кызылда “Чаагайжыдылга” муниципалдыг унитарлыг бүдүрүлгениң улуг чүък чүдүрер аар машиналарын ажыглаар айтыышкынны Владислав Ховалыг берген.

Тываның Баштыңының бо айтыышкынын күүседир талазы-биле ажыл амгы үеде чоруп турар. Бо неделяның дургузунда Кызыл хоорайда болгаш кожууннарда одаар чүүл складтарынга хөмүр-даштың хереглелге четчир курлавыры тургустунар ужурлуг.

Ш. МОНГУШ белеткээн.

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ ВОЛОНТЕРЛАРЫ COVID-19-БИЛЕ ДЕМИСЕЛДЕ
Следующая запись
АНЫЯК ЭМЧИЛЕР ДЕТКИМЧЕНИ АЛГАН
Меню