Рубрикалар

АК-ДОВУРАК – АБАКАН ОРУУ МООЛ – РОССИЯНЫҢ КОЛ ТРАССАЗЫ БОЛУР

Тываның Баштыңы болгаш федералдыг казна албан чериниң «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузу Андрей Андреев-биле ажылчын ужуражылганы эрттирген, аңаа республиканың орук ажыл-агыйының чидиг айтырыгларын чугаалашканнар.
Чугаа үезинде талалар Тываның автомобиль оруктарының хоойлу ёзугаар эрге-байдалын өскертир талазы-биле ажылды дүргедедири херек деп түңнелге келгеннер, ынчан ол ажыл «Енисей Сибири» деп төлевилелди амыдыралга боттандырарының кол чылдагааны болу бээр ужурлуг.
«Бир талазындан республиканың эң-не чугула магистрал оруун – федералдыг ужур-дузалыг Р-257 «Енисей» автомобиль оруунуң Кызылдан Чадаа­нага чедир кезээн регион деңнелинче дамчыдар талазы-биле ажыл чоруттунуп турар – деп, Шолбан Кара-оол дыңнаткан.
– Тываның чурттакчыларының 60% чоннуң хереглелинге ажыглаар барааннар-биле бо орук таварыштыр хандыртынып турар. Өске талазындан Кызыл – Эрзин – Моол-биле күрүне кызыгаары болгаш Абакан – Ак-Довурак – Чадаана магистралдарны федералдыг өнчү-хөреңгиже дамчыдарынче шимчеп бар чыдар бис».
Бо ажыл болза, дыка үр үе иштинде шөйдүне бээр, хөй-хөй чөпшээ­режилгелерни кылырын негеп турар дээрзин ийи талалар кайызы-даа чу­гаалааннар. «Ийи чыл безин эртпээнде, Моол-биле кызыгаарда Хандагайтыга хөй талалыг кызыгаар эртер чер ажылдай бээр – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Бөгүн регионнар аразы ужур-дузалыг Ак-Довурак – Абаза – Абакан оруу Моол биле Россияның аразында чаа транспорт агымнарының кол трассазы болу берип болур».
Тываның Баштыңы федералдыг казна албан чериниң (ФКА) «Енисей» оруктар эргелелиниң удуртукчузунга «Енисей Сибири» деп төлевилелдиң мурнунда турар стратегтиг сорулгаларны билип турары дээш четтиргенин илереткен. «Андрей Владиславовичиниң удуртуп турары албан чери онзагай конструктивтии-биле үргүлчү ылгалып келген, ол янзы-бүрү подрядчиктер-биле ажылдап билир» – деп, Шолбан Кара-оол социал четкилерге бижээн. – Орук ажылдакчыларынга айтырыгларны улуг-бичии-даа дээр чүве чок – аңгы-аңгы эң-не маргылдаалыг айтырыг­ларны канчаар-даа шиитпирлээринге профессионал кылдыр кандыг-даа санал бээринге кезээде белен бооп турарлар».
Бистиң корр.

Предыдущая запись
 «Чаа сорук» төлевилели боттаныышкында                      
Следующая запись
112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…
Меню