Рубрикалар

Ак сеткил, найырал, билчиишкин – эртемденниң дүлгүүрү

Хакасияда чурттап, ажылдап чоруур эртемден-тюрколог, филология эртемнериниӊ доктору Алена Николаевна Чугунекова март айда мугур 50 харлаар. Ол кайгамчык бүдүштүг, топтуг-томаанныг, оожум чаӊныг кижи. Хөй чылдар дургузунда аӊгы-аӊгы – хакас, орус, даштыкы филология, юриспруденция, педагогика мергежилдериниӊ студентилеринге дыл эртеминге, тюркологияга лекция номчуп келген. Ынчалдыр ол Хакасияныӊ Н.Ф. Катанов аттыг күрүне университединде 30 хире чылдарда башкылал болгаш эртем ажылын кылып,  ажылыныӊ кол сорулгазын  эртем угланыышкынында деп санап чоруур .

Алена Николаевна Абакан хоорайныӊ национал школазын дооскан. Ол-ла хоорайныӊ педагогика институдунга дыл талазы-биле эртем чедип алгаш, улаштыр Новосибирскиниӊ күрүне университединиӊ аспирантуразынче өөренип кирип алган. «Ол дээрге өөредилгемниӊ эӊ-не онза үелери-дир. Мен профессор М.И. Черемисинаныӊ удуртулгазы-биле өөренип турган мен. Башкым Сибирь түрктериниӊ: хакастарныӊ, тываларныӊ, алтайларныӊ болгаш өскелерниӊ-даа дылын шинчилеп, оларныӊ амыдыралы-биле чурттап чораан» – деп, Алена Николаевна сактып чугаалаар.

Майа Ивановна аспирант бүрүзү-биле чугаалажып билир, олар-биле харылзажырыныӊ эптиг дүлгүүрүн тып аар турган. Ол Аленаныӊ шыӊгыы болгаш шынчы шинчилекчи шынарларын дораан эскерип каан. Новосибирскиниӊ эртем школазынга алган билиглери улаштыр эртем-шинчилел ажылы чорударынга ачы-буянны чедирген. 1998 чылда кандидат диссертациязын камгалаан. 2014 чылда Россияның Эртемнер академиязының (РЭА) корреспондент-кежигүнү, филология эртемнериниӊ доктору, профессор Анна Владимир­овна Дыбонуӊ удуртулгазы-биле Москвда РЭА-ның Дыл институдунга 10.02.02 «РФ-тиң чоннарыныӊ дылдары» деп мергежилге доктор диссертациязын камгалап алган. Ооӊ эртем ажылын кылганыныӊ темалары: «Шимчээш­кин илередир кылыг сөстери болгаш олар-биле тургустунган бөдүүн домактарның модельдери», «Хакас дылда девискээр категориязы».

А. Н. Чугунекова шинчилел темазыныӊ аайы-биле Россияның Гуманитарлыг эртем фондузунуң грантыларын ойнап ап, Тываныӊ күрүне университеди-биле кады төлевилелдерни кылып келген. Чылдыӊ-на регионалдыг, бүгү-российжи болгаш делегей чергелиг конференцияларга киржип турар (Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Якутск, Кызыл, Даг-Алтай болгаш оон-даа өске).

Ол аныяк эртемденнерге дузалажып, кандидат, доктор диссертацияларыныӊ авторефераттарынга үнелелдерни бижип, удуртукчу организацияның өмүнээзинден камгалалдарга киржип турар. А. Н. Чугунекова – он-он эртем статьяларыныӊ, монографияларныӊ автору. Оон аӊгыда, «Язык и фольклор коренных народов Сибири» (Новосибирск), «Вестник Северо-Восточного федерального университета им М.К. Аммосова» «Эпосоведение» деп үндүрүлге (Якутск)  сеткүүлдерниӊ редакция коллегияларыныӊ кежигүнү. Амгы үеде ол Н.Ф. Катанов аттыг ХКУ-нуӊ Гуманитарлыг шинчилелдер болгаш Саян-алтай тюркологиязыныӊ институдунуӊ эртем ажылдакчызы. 

Эртемден кижиниӊ мөзүлүг шынарларын эдилээн болгаш, Алена Николаевна бодунуӊ дугайында хөй чүве чугаалаар орнунга, өскелерни мактаар, деткиир. Ынчалза-даа ооӊ кымга-даа дөмейлешпес сонуургалдары бар. Чижээлээрге, боодалгага кончуг сонуургалдыг, ол талазы-биле чедиишкиннерлиг.

Алена Николаевна кончуг хүндүлээчел кижи. Ооӊ бажыӊы Новосибирскиден, Кызылдан, Москвадан, Даг-Алтайдан болгаш өске-даа регионнардан чедип кээр эртемден эштериниӊ чыглыр төвү, кезээде оларга эжии ажык. «Ылап-ла эш-өөрүмнү дамчыштыр чоннарныӊ мергенин болгаш культуразын шиӊгээдип ап чоруур мен» – деп, ол чугаалаар. «Ак сеткил, найырал, билчиишкин» – Алена Николаевнаның эртем делегейинде кол үзел-бодалы, дүлгүүрү.

Сибирьниң түрк дылдыг чоннарының дылдарын, ооң иштинде тыва дылды, шинчилеп чоруур эртемден коллегавыска байыр чедирип, бүгү талалыг чедиишкиннерни күзедивис.

Мария КҮЖҮГЕТ, тыва филология болгаш ниити дыл кафедразының улуг башкызы. #Шын

Предыдущая запись
Өлүм чок полктуң уруу
Следующая запись
Сургуулдар интернет таварыштыр өөренир
Меню