Рубрикалар

Ак-Суг – «Ай-Кыс» биле «Сүбедей» эжиндиреринге белен

Чоокта чаа Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг Ак-Сугда чес чыдымын шиңгээдир Голевтиң даг-руда компаниязының чиңгине директору Василий Кузичев-биле ужуражып, ажылчын хуралды эрттирген.

Ак-Сугга даг-руда болбаазырадыр комбинаттың тудуу бо чылын эгелээр, 2024 чылда комбинат ажыглалче кирер ужурлуг.
Ажыглалче кирген соонда комбинат 24 сая тонна руданы казып-тывар болгаш болбаазырадыр. Оон чылда 500 муң тонна чес-молибден концентрадын бүдүрерин планнап турар.

Кижи чедери безин берге, ээн тайга ортузунга тудар комбинаттың бодунуң, олче орук-суур, электри шугуму кылыр тудуунга 4 муң ажыг ажылчын олуттар тургустунар деп көрдүнген.
А кажан комбинат ажылдай бээрге, аңаа 2 муң бедик мергежилдиг ажылчыннар, инженер-техниктиг ажылдакчылар херек.
Ынчангаш 3 чыл болгаш ажыглалче киирер комбинатка ажылдаар бедик мергежилдиг кадрлар белеткээр даг техникумун Кызылга тудуп-тургузарының дугайында айтырыгны ол хуралга база чугаалашкан.

– Чаа үениң негелделеринге дүгжүп турар, 400 сургуул өөренир, 250 оруннуг ниити чуртталга бажыңныг, мергежилин чүгле теория кырынга эвес, ону машина-техниканы башкарып, мунуп тургаш өөренир бүдүрүлге полигоннуг техникум тударынче бистиң компаниявыс 2 миллиард акшаны үндүрер турбуже, чер айтырыын бир чыл ажыр сүржүп келдивис – деп, ГДРК-ның чиңгине директорунуң оралакчызы Андрей Листков чугаалап турар.

Федералдыг деңнелдиг, алызы барып делегейниң Өңнүг металлдар рыногунче үнүп кээр улуг компанияның безин чер айтырыын бир чыл ажыр «шөйүптер», ону харыылаар даргаларывыс турганы кончуг хомуданчыг болбайн аан.

Чаа техникум тудуун бир чыл соңгаарладыры дээрге-ле чоннуң ажы-төлү аңаа өөренир бир чылын база чидирип алганы ол-дур деп билир болза эки.

Ол хире улуг компанияның чер айтырыын ол хире «шөйүптер» удуртукчулар бөдүүн чоннуң чер айтырыын чыл-чылы-биле «шөйүп» кээри бир-ле чылдагаанныг, барымдаалыг турган эвес чүве бе деп чамдыкта бо кижи безин бодап кээр…

Кызылга даг техникумун тудар, ооң сургуулдарының бүдүрүлге практиказын эрттирер полигонун кылыр, бир чыл ажыр шиитпирлеттинмээн чер айтырыын Владислав Товарищтайович Ховалыг ол хуралга бир минута-даа чедирбейн үзе шиитпирлээн.

Уланчызын №52 «Шын» солундан номчуп болур.

#Тываныңчазаа #Голевтиңдаг_рудакомпаниязы #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ИЙИ КОЖУУН ДАРГАЛААН НИКОЛАЙ ЧЫНДЫГЫР
Следующая запись
ӨГБЕ СОЛУННУҢ БИРГИ ҮНДҮРҮЛГЕЗИ ТЫПТЫ БЭЭР ЧАДАВАС
Меню